ArrangedElementCollection.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RemoveAt(Int32) metodę.For a description of this member, see the RemoveAt(Int32) method.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać usunięty.The zero-based index of the item to remove.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest jawną implementacją składowej interfejsu.This method is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ArrangedElementCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ArrangedElementCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy