System.Windows.Forms.Layout Przestrzeń nazw

Zawiera klasy służące do implementowania zachowań układu w formularzu lub formancie. Contains classes for implementing layout behaviors in your form or control.

Klasy

ArrangedElementCollection

Reprezentuje kolekcję obiektów.Represents a collection of objects.

LayoutEngine

Dostarcza klasę bazową do implementowania aparatów układu.Provides the base class for implementing layout engines.

TableLayoutSettingsTypeConverter

Zapewnia jednolity sposób konwersji typów wartości na inne typy, a także do uzyskiwania dostępu do standardowych wartości i podwłaściwości.Provides a unified way of converting types of values to other types, as well as for accessing standard values and subproperties.

Uwagi

Poniższa lista zawiera klasy zawarte w tej przestrzeni nazw:The following list shows the classes included in this namespace: