ListBox.DefaultSize Właściwość

Definicja

Pobiera domyślny rozmiar kontrolki.Gets the default size of the control.

protected:
 virtual property System::Drawing::Size DefaultSize { System::Drawing::Size get(); };
protected override System.Drawing.Size DefaultSize { get; }
member this.DefaultSize : System.Drawing.Size
Protected Overrides ReadOnly Property DefaultSize As Size

Wartość właściwości

Size

Wartość domyślna Size formantu.The default Size of the control.

Dotyczy