ListBox.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified) Metoda

Definicja

Pobiera granice, w których ListBox jest skalowane.Retrieves the bounds within which the ListBox is scaled.

protected:
 override System::Drawing::Rectangle GetScaledBounds(System::Drawing::Rectangle bounds, System::Drawing::SizeF factor, System::Windows::Forms::BoundsSpecified specified);
protected override System.Drawing.Rectangle GetScaledBounds (System.Drawing.Rectangle bounds, System.Drawing.SizeF factor, System.Windows.Forms.BoundsSpecified specified);
override this.GetScaledBounds : System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.SizeF * System.Windows.Forms.BoundsSpecified -> System.Drawing.Rectangle
Protected Overrides Function GetScaledBounds (bounds As Rectangle, factor As SizeF, specified As BoundsSpecified) As Rectangle

Parametry

bounds
Rectangle

Rectangle określający obszar, dla którego mają zostać pobrane granice wyświetlania.A Rectangle that specifies the area for which to retrieve the display bounds.

factor
SizeF

Wysokość i szerokość granic formantu.The height and width of the control's bounds.

specified
BoundsSpecified

Jedna z wartości BoundsSpecified, która określa granice formantu do użycia podczas definiowania jego rozmiaru i położenia.One of the values of BoundsSpecified that specifies the bounds of the control to use when defining its size and position.

Zwraca

Rectangle reprezentujący granice, w których kontrolka jest skalowana.A Rectangle representing the bounds within which the control is scaled.

Uwagi

Klasa ListBox przesłania metodę Control.GetScaledBounds, aby upewnić się, że żądana wysokość jest skalowana, a nie z bieżącą wysokością.The ListBox class overrides the Control.GetScaledBounds method to ensure that the requested height is scaled rather than the current height.

Dotyczy