ListBox.OnHandleDestroyed(EventArgs) Metoda

Definicja

Został zastąpiony, aby upewnić się, że elementy są skonfigurowane i wyczyszczone prawidłowo.Overridden to be sure that items are set up and cleared out correctly. Dziedziczenie formantów powinno wywołać base.OnHandleDestroyed.Inheriting controls should call base.OnHandleDestroyed.

protected:
 override void OnHandleDestroyed(EventArgs ^ e);
protected override void OnHandleDestroyed (EventArgs e);
override this.OnHandleDestroyed : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnHandleDestroyed (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Dotyczy