ListBox.RefreshItems Metoda

Definicja

Odświeża wszystkie elementy ListBox i pobiera z nich nowe ciągi.Refreshes all ListBox items and retrieves new strings for them.

protected:
 override void RefreshItems();
protected override void RefreshItems ();
override this.RefreshItems : unit -> unit
Protected Overrides Sub RefreshItems ()

Dotyczy