ListBox.SelectedObjectCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z kolekcji wybranych elementów.Removes all items from the collection of selected items.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Dotyczy