ListBox.SelectedObjectCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.Gets the number of items in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba elementów w kolekcji.The number of items in the collection.

Implementuje

Uwagi

Ta właściwość umożliwia określenie liczby wybranych elementów w ListBox.This property enables you to determine the number of selected items in the ListBox. Tej wartości można następnie użyć podczas zapętlenia przez wartości kolekcji i należy podać wiele iteracji, aby wykonać pętlę.You can then use this value when looping through the values of the collection and you need to provide a number of iterations to perform the loop. Chyba że ListBox SelectionMode.MultiSimple właściwość jest ustawiona na lub SelectionMode.MultiExtended, ta właściwość zawsze zwraca wartość zero (0) lub jeden (1) w zależności od tego, czy masz wybrany element. SelectionModeUnless the SelectionMode property of the ListBox is set to SelectionMode.MultiSimple or SelectionMode.MultiExtended, this property always returns a value of zero (0) or one (1) depending on whether you have a selected item.

Dotyczy