ListViewGroupCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję grup w ListView kontrolce.Represents the collection of groups within a ListView control.

public ref class ListViewGroupCollection : System::Collections::IList
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public class ListViewGroupCollection : System.Collections.IList
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type ListViewGroupCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class ListViewGroupCollection
Implements IList
Dziedziczenie
ListViewGroupCollection
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia ListView funkcji grupowania do organizowania elementów według wartości elementu SubItem w widoku szczegółów.The following example demonstrates how to use the ListView grouping feature to organize items by subitem value in the details view. Ta forma grupowania przypomina grupowanie używane w Eksploratorze Windows.This form of grouping is similar to the grouping used in Windows Explorer. W tym przykładzie grupy są tworzone dynamicznie.In the example, the groups are created dynamically. Dla każdej kolumny SubItem jest tworzona jedna grupa dla każdej unikatowej wartości SubItem.For each subitem column, one group is created for each unique subitem value. Dla kolumny element nadrzędny jest tworzona jedna grupa dla każdej unikatowej litery początkowej.For the parent item column, one group is created for each unique initial letter. Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje elementy do grup utworzonych dla tej kolumny.Clicking the header of a column sorts the items into the groups created for that column. Kliknięcie tego samego nagłówka kolumny powoduje odwrócenie kolejności grup.Clicking the same column header again reverses the order of the groups.

#using <mscorlib.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
using namespace System;
using namespace System::Collections; 
using namespace System::Windows::Forms;

public ref class ListViewGroupsExample : public Form
{
private:
  ListView^ myListView;
  bool isRunningXPOrLater;

  // Declare a Hashtable array in which to store the groups.
  array<Hashtable^>^ groupTables;

  // Declare a variable to store the current grouping column.
  int groupColumn;

public:
  ListViewGroupsExample()
  {
   groupColumn = 0;
   // Initialize myListView.
   myListView = gcnew ListView();
   myListView->Dock = DockStyle::Fill;
   myListView->View = View::Details;
   myListView->Sorting = SortOrder::Ascending;

   // Create and initialize column headers for myListView.
   ColumnHeader^ columnHeader0 = gcnew ColumnHeader();
   columnHeader0->Text = "Title";
   columnHeader0->Width = -1;
   ColumnHeader^ columnHeader1 = gcnew ColumnHeader();
   columnHeader1->Text = "Author";
   columnHeader1->Width = -1;
   ColumnHeader^ columnHeader2 = gcnew ColumnHeader();
   columnHeader2->Text = "Year";
   columnHeader2->Width = -1;

   // Add the column headers to myListView.

   array<ColumnHeader^>^ temp0 = {columnHeader0, columnHeader1, columnHeader2};
   myListView->Columns->AddRange(temp0);

   // Add a handler for the ColumnClick event.
   myListView->ColumnClick += 
     gcnew ColumnClickEventHandler(this, &ListViewGroupsExample::myListView_ColumnClick);

   // Create items and add them to myListView.

   array<String^>^ temp1 = {"Programming Windows", "Petzold, Charles", "1998"};
   ListViewItem^ item0 = gcnew ListViewItem( temp1 );

   array<String^>^ temp2 = {"Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software",
     "Petzold, Charles", "2000"};
   ListViewItem^ item1 = gcnew ListViewItem( temp2 );

   array<String^>^ temp3 = {"Programming Windows with C#", "Petzold, Charles", "2001"};
   ListViewItem^ item2 = gcnew ListViewItem( temp3 );

   array<String^>^ temp4 = {"Coding Techniques for Microsoft Visual Basic .NET",
     "Connell, John", "2001"};
   ListViewItem^ item3 = gcnew ListViewItem( temp4 );

   array<String^>^ temp5 = {"C# for Java Developers", "Jones, Allen & Freeman, Adam",
     "2002"};
   ListViewItem^ item4 = gcnew ListViewItem( temp5 );

   array<String^>^ temp6 = {"Microsoft .NET XML Web Services Step by Step",
     "Jones, Allen & Freeman, Adam", "2002"};
   ListViewItem^ item5 = gcnew ListViewItem( temp6 );

   array<ListViewItem^>^ temp7 = {item0, item1, item2, item3, item4, item5};
   myListView->Items->AddRange( temp7 );

   // Determine whether Windows XP or a later 
   // operating system is present.
   isRunningXPOrLater = false;

   if (System::Environment::OSVersion->Version->Major > 5 ||
     ( System::Environment::OSVersion->Version->Major == 5 &&
     System::Environment::OSVersion->Version->Minor >= 1) )
   {
     isRunningXPOrLater = true;
   }

   if (isRunningXPOrLater)
   {
     // Create the groupsTable array and populate it with one 
     // hash table for each column.
     groupTables = gcnew array<Hashtable^>(myListView->Columns->Count);
     for (int column = 0; column < myListView->Columns->Count; column++)
     {
      // Create a hash table containing all the groups 
      // needed for a single column.
      groupTables[column] = CreateGroupsTable(column);
     }

     // Start with the groups created for the Title column.
     SetGroups(0);
   }

   // Initialize the form.
   this->Controls->Add(myListView);
   this->Size = System::Drawing::Size(550, 330);
   this->Text = "ListView Groups Example";
  }

  // Groups the items using the groups created for the clicked 
  // column.
private:
  void myListView_ColumnClick(
   Object^ /*sender*/, ColumnClickEventArgs^ e)
  {
   // Set the sort order to ascending when changing
   // column groups; otherwise, reverse the sort order.
   if ( myListView->Sorting == SortOrder::Descending || 
     ( isRunningXPOrLater && (e->Column != groupColumn) ) )
   {
     myListView->Sorting = SortOrder::Ascending;
   }
   else 
   {
     myListView->Sorting = SortOrder::Descending;
   }
   groupColumn = e->Column;

   // Set the groups to those created for the clicked column.
   if (isRunningXPOrLater)
   {
     SetGroups(e->Column);
   }
  }

  // Sets myListView to the groups created for the specified column.
private:
  void SetGroups(int column)
  {
   // Remove the current groups.
   myListView->Groups->Clear();

   // Retrieve the hash table corresponding to the column.
   Hashtable^ groups = dynamic_cast<Hashtable^>(groupTables[column]);

   // Copy the groups for the column to an array.
   array<ListViewGroup^>^ groupsArray = gcnew array<ListViewGroup^>(groups->Count);
   groups->Values->CopyTo(groupsArray, 0);

   // Sort the groups and add them to myListView.
   Array::Sort(groupsArray, gcnew ListViewGroupSorter(myListView->Sorting));
   myListView->Groups->AddRange(groupsArray);

   // Iterate through the items in myListView, assigning each 
   // one to the appropriate group.
   IEnumerator^ myEnum = myListView->Items->GetEnumerator();
   while (myEnum->MoveNext())
   {
     ListViewItem^ item = safe_cast<ListViewItem^>(myEnum->Current);
     // Retrieve the subitem text corresponding to the column.
     String^ subItemText = item->SubItems[column]->Text;

     // For the Title column, use only the first letter.
     if (column == 0) 
     {
      subItemText = subItemText->Substring(0, 1);
     }

     // Assign the item to the matching group.
     item->Group = dynamic_cast<ListViewGroup^>(groups[subItemText]);
   }
  }

  // Creates a Hashtable object with one entry for each unique
  // subitem value (or initial letter for the parent item)
  // in the specified column.
private:
  Hashtable^ CreateGroupsTable(int column)
  {
   // Create a Hashtable object.
   Hashtable^ groups = gcnew Hashtable();

   // Iterate through the items in myListView.
   IEnumerator^ myEnum1 = myListView->Items->GetEnumerator();
   while (myEnum1->MoveNext())
   {
     ListViewItem^ item = safe_cast<ListViewItem^>(myEnum1->Current);
     // Retrieve the text value for the column.
     String^ subItemText = item->SubItems[column]->Text;

     // Use the initial letter instead if it is the first column.
     if (column == 0) 
     {
      subItemText = subItemText->Substring(0, 1);
     }

     // If the groups table does not already contain a group
     // for the subItemText value, add a new group using the 
     // subItemText value for the group header and Hashtable key.
     if (!groups->Contains(subItemText))
     {
      groups->Add( subItemText, gcnew ListViewGroup(subItemText, 
        HorizontalAlignment::Left) );
     }
   }

   // Return the Hashtable object.
   return groups;
  }

  // Sorts ListViewGroup objects by header value.
  ref class ListViewGroupSorter : public IComparer
  {
  private:
   SortOrder order;

   // Stores the sort order.
  public:
   ListViewGroupSorter(SortOrder theOrder) 
   { 
     order = theOrder;
   }

   // Compares the groups by header value, using the saved sort
   // order to return the correct value.
   virtual int Compare(Object^ x, Object^ y)
   {
     int result = String::Compare(
      (dynamic_cast<ListViewGroup^>(x))->Header,
      (dynamic_cast<ListViewGroup^>(y))->Header
      );
     if (order == SortOrder::Ascending)
     {
      return result;
     }
     else 
     {
      return -result;
     }
   }
  };
};

[STAThread]
int main() 
{
  Application::EnableVisualStyles();
  Application::Run(gcnew ListViewGroupsExample());
}
using System;
using System.Collections; 
using System.Windows.Forms;

public class ListViewGroupsExample : Form
{
  private ListView myListView;

  // Determine whether Windows XP or a later
  // operating system is present.
  private bool isRunningXPOrLater = 
    OSFeature.Feature.IsPresent(OSFeature.Themes);

  // Declare a Hashtable array in which to store the groups.
  private Hashtable[] groupTables;

  // Declare a variable to store the current grouping column.
  int groupColumn = 0;

  public ListViewGroupsExample()
  {
    // Initialize myListView.
    myListView = new ListView();
    myListView.Dock = DockStyle.Fill;
    myListView.View = View.Details;
    myListView.Sorting = SortOrder.Ascending;

    // Create and initialize column headers for myListView.
    ColumnHeader columnHeader0 = new ColumnHeader();
    columnHeader0.Text = "Title";
    columnHeader0.Width = -1;
    ColumnHeader columnHeader1 = new ColumnHeader();
    columnHeader1.Text = "Author";
    columnHeader1.Width = -1;
    ColumnHeader columnHeader2 = new ColumnHeader();
    columnHeader2.Text = "Year";
    columnHeader2.Width = -1;

    // Add the column headers to myListView.
    myListView.Columns.AddRange(new ColumnHeader[] 
      {columnHeader0, columnHeader1, columnHeader2});

    // Add a handler for the ColumnClick event.
    myListView.ColumnClick += 
      new ColumnClickEventHandler(myListView_ColumnClick);

    // Create items and add them to myListView.
    ListViewItem item0 = new ListViewItem( new string[] 
      {"Programming Windows", 
      "Petzold, Charles", 
      "1998"} );
    ListViewItem item1 = new ListViewItem( new string[] 
      {"Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software", 
      "Petzold, Charles", 
      "2000"} );
    ListViewItem item2 = new ListViewItem( new string[] 
      {"Programming Windows with C#", 
      "Petzold, Charles", 
      "2001"} );
    ListViewItem item3 = new ListViewItem( new string[] 
      {"Coding Techniques for Microsoft Visual Basic .NET", 
      "Connell, John", 
      "2001"} );
    ListViewItem item4 = new ListViewItem( new string[] 
      {"C# for Java Developers", 
      "Jones, Allen & Freeman, Adam", 
      "2002"} );
    ListViewItem item5 = new ListViewItem( new string[] 
      {"Microsoft .NET XML Web Services Step by Step", 
      "Jones, Allen & Freeman, Adam", 
      "2002"} );
    myListView.Items.AddRange(
      new ListViewItem[] {item0, item1, item2, item3, item4, item5});

    if (isRunningXPOrLater)
    {
      // Create the groupsTable array and populate it with one 
      // hash table for each column.
      groupTables = new Hashtable[myListView.Columns.Count];
      for (int column = 0; column < myListView.Columns.Count; column++)
      {
        // Create a hash table containing all the groups 
        // needed for a single column.
        groupTables[column] = CreateGroupsTable(column);
      }

      // Start with the groups created for the Title column.
      SetGroups(0);
    }

    // Initialize the form.
    this.Controls.Add(myListView);
    this.Size = new System.Drawing.Size(550, 330);
    this.Text = "ListView Groups Example";
  }

  [STAThread]
  static void Main() 
  {
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.Run(new ListViewGroupsExample());
  }

  // Groups the items using the groups created for the clicked 
  // column.
  private void myListView_ColumnClick(
    object sender, ColumnClickEventArgs e)
  {
    // Set the sort order to ascending when changing
    // column groups; otherwise, reverse the sort order.
    if ( myListView.Sorting == SortOrder.Descending || 
      ( isRunningXPOrLater && (e.Column != groupColumn) ) )
    {
      myListView.Sorting = SortOrder.Ascending;
    }
    else 
    {
      myListView.Sorting = SortOrder.Descending;
    }
    groupColumn = e.Column;

    // Set the groups to those created for the clicked column.
    if (isRunningXPOrLater)
    {
      SetGroups(e.Column);
    }
  }

  // Sets myListView to the groups created for the specified column.
  private void SetGroups(int column)
  {
    // Remove the current groups.
    myListView.Groups.Clear();

    // Retrieve the hash table corresponding to the column.
    Hashtable groups = (Hashtable)groupTables[column];

    // Copy the groups for the column to an array.
    ListViewGroup[] groupsArray = new ListViewGroup[groups.Count];
    groups.Values.CopyTo(groupsArray, 0);

    // Sort the groups and add them to myListView.
    Array.Sort(groupsArray, new ListViewGroupSorter(myListView.Sorting));
    myListView.Groups.AddRange(groupsArray);

    // Iterate through the items in myListView, assigning each 
    // one to the appropriate group.
    foreach (ListViewItem item in myListView.Items)
    {
      // Retrieve the subitem text corresponding to the column.
      string subItemText = item.SubItems[column].Text;

      // For the Title column, use only the first letter.
      if (column == 0) 
      {
        subItemText = subItemText.Substring(0, 1);
      }

      // Assign the item to the matching group.
      item.Group = (ListViewGroup)groups[subItemText];
    }
  }

  // Creates a Hashtable object with one entry for each unique
  // subitem value (or initial letter for the parent item)
  // in the specified column.
  private Hashtable CreateGroupsTable(int column)
  {
    // Create a Hashtable object.
    Hashtable groups = new Hashtable();

    // Iterate through the items in myListView.
    foreach (ListViewItem item in myListView.Items)
    {
      // Retrieve the text value for the column.
      string subItemText = item.SubItems[column].Text;

      // Use the initial letter instead if it is the first column.
      if (column == 0) 
      {
        subItemText = subItemText.Substring(0, 1);
      }

      // If the groups table does not already contain a group
      // for the subItemText value, add a new group using the 
      // subItemText value for the group header and Hashtable key.
      if (!groups.Contains(subItemText))
      {
        groups.Add( subItemText, new ListViewGroup(subItemText, 
          HorizontalAlignment.Left) );
      }
    }

    // Return the Hashtable object.
    return groups;
  }

  // Sorts ListViewGroup objects by header value.
  private class ListViewGroupSorter : IComparer
  {
    private SortOrder order;

    // Stores the sort order.
    public ListViewGroupSorter(SortOrder theOrder) 
    { 
      order = theOrder;
    }

    // Compares the groups by header value, using the saved sort
    // order to return the correct value.
    public int Compare(object x, object y)
    {
      int result = String.Compare(
        ((ListViewGroup)x).Header,
        ((ListViewGroup)y).Header
      );
      if (order == SortOrder.Ascending)
      {
        return result;
      }
      else 
      {
        return -result;
      }
    }
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.Windows.Forms

Public Class ListViewGroupsExample
  Inherits Form

  Private myListView As ListView

  ' Determine whether Windows XP or a later
  ' operating system is present.
  Private isRunningXPOrLater As Boolean = _
    OSFeature.Feature.IsPresent(OSFeature.Themes)
  
  ' Declare a Hashtable array in which to store the groups.
  Private groupTables() As Hashtable
  
  ' Declare a variable to store the current grouping column.
  Private groupColumn As Integer = 0
  
  Public Sub New()
    ' Initialize myListView.
    myListView = New ListView()
    myListView.Dock = DockStyle.Fill
    myListView.View = View.Details
    myListView.Sorting = SortOrder.Ascending
    
    ' Create and initialize column headers for myListView.
    Dim columnHeader0 As New ColumnHeader()
    columnHeader0.Text = "Title"
    columnHeader0.Width = -1
    Dim columnHeader1 As New ColumnHeader()
    columnHeader1.Text = "Author"
    columnHeader1.Width = -1
    Dim columnHeader2 As New ColumnHeader()
    columnHeader2.Text = "Year"
    columnHeader2.Width = -1
    
    ' Add the column headers to myListView.
    myListView.Columns.AddRange( New ColumnHeader() _
      {columnHeader0, columnHeader1, columnHeader2} )
    
    ' Add a handler for the ColumnClick event.
    AddHandler myListView.ColumnClick, AddressOf myListView_ColumnClick
    
    ' Create items and add them to myListView.
    Dim item0 As New ListViewItem( New String() _
      {"Programming Windows", _
      "Petzold, Charles", _
      "1998"} )
    Dim item1 As New ListViewItem( New String() _
      {"Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software", _
      "Petzold, Charles", _
      "2000"} )
    Dim item2 As New ListViewItem( New String() _
      {"Programming Windows with C#", _
      "Petzold, Charles", _
      "2001"} )
    Dim item3 As New ListViewItem( New String() _
      {"Coding Techniques for Microsoft Visual Basic .NET", _
      "Connell, John", _
      "2001"} )
    Dim item4 As New ListViewItem( New String() _
      {"C# for Java Developers", _
      "Jones, Allen / Freeman, Adam", _
      "2002"} )
    Dim item5 As New ListViewItem( New String() _
      {"Microsoft .NET XML Web Services Step by Step", _
      "Jones, Allen / Freeman, Adam", _
      "2002"} )
    myListView.Items.AddRange( _
      New ListViewItem() {item0, item1, item2, item3, item4, item5})
    
    If isRunningXPOrLater
      ' Create the groupsTable array and populate it with one 
      ' hash table for each column.
      groupTables = New Hashtable(myListView.Columns.Count) {}
      Dim column As Integer
      For column = 0 To myListView.Columns.Count - 1
        ' Create a hash table containing all the groups 
        ' needed for a single column.
        groupTables(column) = CreateGroupsTable(column)
      Next column
      
      ' Start with the groups created for the Title column.
      SetGroups(0)
    End If
    
    ' Initialize the form.
    Me.Controls.Add(myListView)
    Me.Size = New System.Drawing.Size(550, 330)
    Me.Text = "ListView Groups Example"
  End Sub
  
  <STAThread()> _
  Shared Sub Main()
    Application.EnableVisualStyles()
    Application.Run(New ListViewGroupsExample())
  End Sub
  
  ' Groups the items using the groups created for the clicked 
  ' column.
  Private Sub myListView_ColumnClick( _
    sender As Object, e As ColumnClickEventArgs)

    ' Set the sort order to ascending when changing
    ' column groups; otherwise, reverse the sort order.
    If myListView.Sorting = SortOrder.Descending OrElse _
      isRunningXPOrLater And e.Column <> groupColumn Then
      myListView.Sorting = SortOrder.Ascending
    Else
      myListView.Sorting = SortOrder.Descending
    End If
    groupColumn = e.Column
    
    ' Set the groups to those created for the clicked column.
    If isRunningXPOrLater Then
      SetGroups(e.Column)
    End If
  End Sub
  
  ' Sets myListView to the groups created for the specified column.
  Private Sub SetGroups(column As Integer)
    ' Remove the current groups.
    myListView.Groups.Clear()
    
    ' Retrieve the hash table corresponding to the column.
    Dim groups As Hashtable = CType(groupTables(column), Hashtable)
    
    ' Copy the groups for the column to an array.
    Dim groupsArray(groups.Count - 1) As ListViewGroup
    groups.Values.CopyTo(groupsArray, 0)
    
    ' Sort the groups and add them to myListView.
    Array.Sort(groupsArray, New ListViewGroupSorter(myListView.Sorting))
    myListView.Groups.AddRange(groupsArray)
    
    ' Iterate through the items in myListView, assigning each 
    ' one to the appropriate group.
    Dim item As ListViewItem
    For Each item In myListView.Items
      ' Retrieve the subitem text corresponding to the column.
      Dim subItemText As String = item.SubItems(column).Text
      
      ' For the Title column, use only the first letter.
      If column = 0 Then
        subItemText = subItemText.Substring(0, 1)
      End If 

      ' Assign the item to the matching group.
      item.Group = CType(groups(subItemText), ListViewGroup)
    Next item
  End Sub

  ' Creates a Hashtable object with one entry for each unique
  ' subitem value (or initial letter for the parent item)
  ' in the specified column.
  Private Function CreateGroupsTable(column As Integer) As Hashtable
    ' Create a Hashtable object.
    Dim groups As New Hashtable()
    
    ' Iterate through the items in myListView.
    Dim item As ListViewItem
    For Each item In myListView.Items
      ' Retrieve the text value for the column.
      Dim subItemText As String = item.SubItems(column).Text
      
      ' Use the initial letter instead if it is the first column.
      If column = 0 Then
        subItemText = subItemText.Substring(0, 1)
      End If 

      ' If the groups table does not already contain a group
      ' for the subItemText value, add a new group using the 
      ' subItemText value for the group header and Hashtable key.
      If Not groups.Contains(subItemText) Then
        groups.Add( subItemText, New ListViewGroup(subItemText, _
          HorizontalAlignment.Left) )
      End If
    Next item
    
    ' Return the Hashtable object.
    Return groups
  End Function 'CreateGroupsTable

  ' Sorts ListViewGroup objects by header value.
  Private Class ListViewGroupSorter
    Implements IComparer 
    
    Private order As SortOrder
    
    ' Stores the sort order.
    Public Sub New(theOrder As SortOrder)
      order = theOrder
    End Sub
    
    ' Compares the groups by header value, using the saved sort
    ' order to return the correct value.
    Public Function Compare(x As Object, y As Object) As Integer _
      Implements IComparer.Compare
      Dim result As Integer = String.Compare( _
        CType(x, ListViewGroup).Header, _
        CType(y, ListViewGroup).Header )
      If order = SortOrder.Ascending Then
        Return result
      Else
        Return -result
      End If
    End Function 'Compare
  End Class

End Class

Uwagi

Użyj ListView.Groups właściwości, aby uzyskać ListViewGroupCollection skojarzoną z ListView kontrolką.Use the ListView.Groups property to get the ListViewGroupCollection associated with a ListView control. Ta kolekcja zawiera ListViewGroup obiekty, które reprezentują grupy wyświetlane w kontrolce, gdy ListView.View Właściwość jest ustawiona na wartość inną niż View.List .This collection contains the ListViewGroup objects that represent the groups shown in the control when the ListView.View property is set to a value other than View.List. Wszystkie elementy, które nie są przypisane do grupy, pojawią się w grupie domyślnej, która ma etykietę nagłówka "Default Group {0} ".Any items that are not assigned to a group will appear in the default group, which has the header label "DefaultGroup{0}". Grupa domyślna nie jest zawarta w ListView.Groups kolekcji i nie można jej zmienić.The default group is not contained in the ListView.Groups collection, and cannot be altered. Jest to szczególnie przydatne w debugowaniu, aby upewnić się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo dodane do grup.It is primarily useful in debugging to ensure that all items have been properly added to groups. Jeśli kolekcja nie zawiera żadnych grup ListView.Groups , funkcja grupowania jest wyłączona.If there are no groups in the ListView.Groups collection, the grouping feature is disabled.

Użyj Add metody, aby dodać pojedynczą grupę do kolekcji.Use the Add method to add a single group to the collection. Użyj Insert metody, aby dodać grupę w określonym indeksie w kolekcji.Use the Insert method to add a group at a particular index within the collection. Aby usunąć grupę, użyj Remove metody.To remove a group, use the Remove method. Użyj RemoveAt metody, aby usunąć grupę z określonym indeksem.Use the RemoveAt method to remove the group at a particular index.

Nie można dodać ListViewGroup do kolekcji więcej niż raz.You cannot add a ListViewGroup to the collection more than once. Aby zmienić położenie grupy w kolekcji, najpierw należy ją usunąć z kolekcji, a następnie wstawić w odpowiedniej lokalizacji.To reposition a group within the collection, it must first be removed from the collection, and then inserted at the desired location. Użyj Contains metody, aby określić, czy konkretna Grupa znajduje się już w kolekcji.Use the Contains method to determine whether a particular group is already in the collection. Aby pobrać indeks grupy w kolekcji, użyj IndexOf metody.To retrieve the index of a group within the collection, use the IndexOf method. Można pobrać lub ustawić grupę z określonym indeksem za pomocą Item[] indeksatora.You can get or set the group at a particular index with the Item[] indexer.

Użyj AddRange metody, aby dodać wiele grup do kolekcji.Use the AddRange method to add multiple groups to the collection. Można dodać wiele grup jako tablicę grup lub jako ListViewGroupCollection pobraną przez ListView.Groups Właściwość innej ListView kontrolki.You can add multiple groups either as an array of groups or as a ListViewGroupCollection that you retrieve through the ListView.Groups property of another ListView control. Użyj Clear metody, aby usunąć wszystkie grupy z kolekcji.Use the Clear method to remove all the groups from the collection.

Uwaga

RemoveMetody, RemoveAt i Clear usuwają grupy z kolekcji, ale nie usuwają żadnych elementów z ListView formantu.The Remove, RemoveAt, and Clear methods remove groups from the collection, but do not remove any items from the ListView control. Jeśli kolekcja nie zawiera żadnych grup ListView.Groups , funkcja grupowania jest wyłączona, a wszystkie elementy kontrolki są wyświetlane normalnie.If there are no groups in the ListView.Groups collection, the grouping feature is disabled and all items in the control are displayed normally.

AddRangeMetody i Clear są przydatne, gdy chcesz podać wiele sposobów grupowania elementów w ListView formancie.The AddRange and Clear methods are useful when you want to provide multiple ways to group the items in a ListView control. W tym celu należy utworzyć wiele tablic grupowych.To do this, create multiple group arrays. Aby zmienić grupowanie, najpierw Użyj metody, Clear Aby usunąć wszystkie grupy z kolekcji, a następnie użyj AddRange metody, aby dodać następną tablicę grup do wyświetlenia.To change the grouping, first use the Clear method to remove all the groups from the collection, then use the AddRange method to add the next array of groups to display.

Użyj CopyTo metody, aby skopiować grupy w kolekcji do zgodnej tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu.Use the CopyTo method to copy the groups in a collection to a compatible array starting at a specified index. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy chcesz sortować grupy w kolekcji przy użyciu Array.Sort metody.This is useful, for example, when you want to sort the groups in the collection using the Array.Sort method. Aby to zrobić, skopiuj grupy do zgodnej tablicy, a następnie posortuj tablicę.To do this, copy the groups into a compatible array, then sort the array. Następnie użyj metody, Clear Aby usunąć wszystkie grupy z kolekcji, a następnie użyj AddRange metody, aby dodać posortowaną tablicę z powrotem do kolekcji.Next, use the Clear method to remove all the groups from the collection, then use the AddRange method to add the sorted array back to the collection.

Użyj Count właściwości, aby określić, ile grup znajduje się w kolekcji.Use the Count property to determine how many groups are in the collection. Aby wykonać iterację kolekcji, użyj IEnumerator zwróconej GetEnumerator metody.To iterate through the collection, use the IEnumerator returned from the GetEnumerator method.

Uwaga

Funkcja grupowania jest dostępna tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003, gdy aplikacja wywołuje Application.EnableVisualStyles metodę.The grouping feature is available only on Windows XP and the Windows Server 2003 family when your application calls the Application.EnableVisualStyles method. We wcześniejszych systemach operacyjnych każdy kod dotyczący grup zostanie zignorowany, a grupy nie będą wyświetlane.On earlier operating systems, any code relating to groups will be ignored and the groups will not appear. W efekcie każdy kod, który zależy od funkcji grupowania, może nie funkcjonować prawidłowo.As a result, any code that depends on the grouping feature might not work correctly. Możesz chcieć uwzględnić test, który określa, czy funkcja grupowania jest dostępna, i zapewnia alternatywne funkcje, gdy jest ona niedostępna.You might want to include a test that determines whether the grouping feature is available, and provide alternate functionality when it is unavailable. Można na przykład podać alternatywne sortowanie w przypadku uruchamiania w systemach operacyjnych, które nie obsługują sortowania według grup.For example, you might want to provide alternate sorting when running on operating systems that do not support sorting by group.

Funkcja znacznika wstawiania jest udostępniana przez tę samą bibliotekę, która udostępnia funkcję motywów systemu operacyjnego.The insertion mark feature is provided by the same library that provides the operating system themes feature. Aby sprawdzić dostępność tej biblioteki, wywołaj FeatureSupport.IsPresent(Object) metodę przeciążenia metody i przekaż OSFeature.Themes wartość.To check for the availability of this library, call the FeatureSupport.IsPresent(Object) method overload and pass in the OSFeature.Themes value.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę grup w kolekcji.Gets the number of groups in the collection.

Item[Int32]

Pobiera lub ustawia ListViewGroup określony indeks w kolekcji.Gets or sets the ListViewGroup at the specified index within the collection.

Item[String]

Pobiera lub ustawia ListViewGroup wartość z określoną Name wartością właściwości.Gets or sets the ListViewGroup with the specified Name property value.

Metody

Add(ListViewGroup)

Dodaje określony ListViewGroup do kolekcji.Adds the specified ListViewGroup to the collection.

Add(String, String)

Dodaje nowy ListViewGroup do kolekcji przy użyciu określonych wartości, aby zainicjować Name Header właściwości i.Adds a new ListViewGroup to the collection using the specified values to initialize the Name and Header properties.

AddRange(ListViewGroup[])

Dodaje tablicę grup do kolekcji.Adds an array of groups to the collection.

AddRange(ListViewGroupCollection)

Dodaje grupy w istniejącej ListViewGroupCollection kolekcji.Adds the groups in an existing ListViewGroupCollection to the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie grupy z kolekcji.Removes all groups from the collection.

Contains(ListViewGroup)

Określa, czy określona grupa znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified group is located in the collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje grupy w kolekcji do zgodnego jednowymiarowego Array , rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies the groups in the collection to a compatible one-dimensional Array, starting at the specified index of the target array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający używany do iteracji kolekcji.Returns an enumerator used to iterate through the collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(ListViewGroup)

Zwraca indeks określony ListViewGroup w kolekcji.Returns the index of the specified ListViewGroup within the collection.

Insert(Int32, ListViewGroup)

Wstawia określony ListViewGroup do kolekcji o określonym indeksie.Inserts the specified ListViewGroup into the collection at the specified index.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(ListViewGroup)

Usuwa określony ListViewGroup z kolekcji.Removes the specified ListViewGroup from the collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa ListViewGroup określony indeks w kolekcji.Removes the ListViewGroup at the specified index within the collection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

IList.Add(Object)

Dodaje nowy ListViewGroup do ListViewGroupCollection .Adds a new ListViewGroup to the ListViewGroupCollection.

IList.Contains(Object)

Określa, czy określona wartość znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified value is located in the collection.

IList.IndexOf(Object)

Zwraca indeks w kolekcji określonej wartości.Returns the index within the collection of the specified value.

IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia ListViewGroup do ListViewGroupCollection .Inserts a ListViewGroup into the ListViewGroupCollection.

IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the collection has a fixed size.

IList.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

IList.Item[Int32]

Pobiera lub ustawia ListViewGroup określony indeks w kolekcji.Gets or sets the ListViewGroup at the specified index within the collection.

IList.Remove(Object)

Usuwa ListViewGroup z ListViewGroupCollection .Removes the ListViewGroup from the ListViewGroupCollection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też