NotifyIcon.ContextMenuStrip Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia menu skrótów skojarzone z NotifyIcon .Gets or sets the shortcut menu associated with the NotifyIcon.

public:
 property System::Windows::Forms::ContextMenuStrip ^ ContextMenuStrip { System::Windows::Forms::ContextMenuStrip ^ get(); void set(System::Windows::Forms::ContextMenuStrip ^ value); };
public System.Windows.Forms.ContextMenuStrip ContextMenuStrip { get; set; }
member this.ContextMenuStrip : System.Windows.Forms.ContextMenuStrip with get, set
Public Property ContextMenuStrip As ContextMenuStrip

Wartość właściwości

ContextMenuStrip

ContextMenuStripSkojarzone zNotifyIconThe ContextMenuStrip associated with the NotifyIcon

Dotyczy