NotifyIcon.Tag Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dane o NotifyIcon .Gets or sets an object that contains data about the NotifyIcon.

public:
 property System::Object ^ Tag { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.StringConverter))]
public object Tag { get; set; }
public object Tag { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.StringConverter))>]
member this.Tag : obj with get, set
member this.Tag : obj with get, set
Public Property Tag As Object

Wartość właściwości

Object

ObjectZawiera dane o NotifyIcon .The Object that contains data about the NotifyIcon.

Atrybuty

Dotyczy