PageSetupDialog.AllowPrinter Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk drukarki jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Printer button is enabled.

public:
 property bool AllowPrinter { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowPrinter { get; set; }
member this.AllowPrinter : bool with get, set
Public Property AllowPrinter As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przycisk drukarki jest włączony; w przeciwnym razie false .true if the Printer button is enabled; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

Uwaga

Ustawienie tej właściwości na true nie ma wpływu, jeśli aplikacja działa w systemie Windows VistaWindows Vista .Setting this property to true has no effect if the application is running on Windows VistaWindows Vista. Przycisk drukarki nie zostanie wyświetlony.The Printer button will not be shown.

Dotyczy

Zobacz też