PrintDialog.PrintToFile Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole wyboru Drukuj do pliku jest zaznaczone.Gets or sets a value indicating whether the Print to file check box is selected.

public:
 property bool PrintToFile { bool get(); void set(bool value); };
public bool PrintToFile { get; set; }
member this.PrintToFile : bool with get, set
Public Property PrintToFile As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli pole wyboru Drukuj do pliku jest zaznaczone; w przeciwnym razie false .true if the Print to file check box is selected; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy