PrintDialog.UseEXDialog Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy okno dialogowe ma być wyświetlane w stylu systemu Windows XP dla systemów z systemem Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 lub nowszym.Gets or sets a value indicating whether the dialog should be shown in the Windows XP style for systems running Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 or later.

public:
 property bool UseEXDialog { bool get(); void set(bool value); };
public bool UseEXDialog { get; set; }
member this.UseEXDialog : bool with get, set
Public Property UseEXDialog As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wskazać, że okno dialogowe powinno być wyświetlane z stylem systemu Windows XP, w przeciwnym razie false .true to indicate the dialog should be shown with the Windows XP style, otherwise false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

Gdy ta właściwość jest ustawiona na true , ShowHelp i ShowNetwork zostanie zignorowana, ponieważ te właściwości były przestarzałe dla systemu Windows 2000 i nowszych wersji systemu Windows.When this property is set to true, ShowHelp and ShowNetwork will be ignored as these properties were made obsolete for Windows 2000 and later versions of Windows.

Dotyczy