RadioButton.TabStop Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może nadać fokus temu formantowi przy użyciu klawisza TAB.Gets or sets a value indicating whether the user can give the focus to this control using the TAB key.

public:
 property bool TabStop { bool get(); void set(bool value); };
public bool TabStop { get; set; }
member this.TabStop : bool with get, set
Public Property TabStop As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli użytkownik może nadać fokus do tej kontrolki za pomocą klawisza TAB; w przeciwnym razie false .true if the user can give focus to this control using the TAB key; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy