StatusBar.StatusBarPanelCollection.Remove(StatusBarPanel) Metoda

Definicja

Usuwa określony StatusBarPanel z kolekcji.Removes the specified StatusBarPanel from the collection.

public:
 virtual void Remove(System::Windows::Forms::StatusBarPanel ^ value);
public virtual void Remove (System.Windows.Forms.StatusBarPanel value);
abstract member Remove : System.Windows.Forms.StatusBarPanel -> unit
override this.Remove : System.Windows.Forms.StatusBarPanel -> unit
Public Overridable Sub Remove (value As StatusBarPanel)

Parametry

value
StatusBarPanel

StatusBarPanel Reprezentuje Panel, który ma zostać usunięty z kolekcji.The StatusBarPanel representing the panel to remove from the collection.

Wyjątki

Przypisany do parametru tonull. value StatusBarPanelThe StatusBarPanel assigned to the value parameter is null.

Uwagi

Po usunięciu panelu z listy indeksy zmieniają się dla kolejnych elementów w kolekcji.When you remove a panel from the list, the indexes change for subsequent items in the collection. Wszystkie informacje o usuniętym panelu są usuwane.All information about the removed panel is deleted. Za pomocą tej metody można usunąć konkretny panel z programu StatusBar , określając wartość rzeczywistą StatusBarPanel do usunięcia z kolekcji.You can use this method to remove a specific panel from the StatusBar by specifying the actual StatusBarPanel to remove from the collection. Aby określić indeks panelu do usunięcia zamiast samego panelu, użyj RemoveAt metody.To specify the index of the panel to remove instead of the panel itself, use the RemoveAt method. Aby usunąć wszystkie panele z kolekcji, użyj Clear metody.To remove all panels from the collection, use the Clear method.

Dotyczy

Zobacz też