StatusBar.StatusBarPanelCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

falsewe wszystkich przypadkach.false in all cases.

Implementuje

Dotyczy