SystemInformation.GetVerticalScrollBarWidthForDpi(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera domyślną wysokość (w pikselach) pionowego paska przewijania dla danej wartości DPI.Gets the default height, in pixels, of the vertical scroll bar for a given DPI value.

public:
 static int GetVerticalScrollBarWidthForDpi(int dpi);
public static int GetVerticalScrollBarWidthForDpi (int dpi);
static member GetVerticalScrollBarWidthForDpi : int -> int
Public Shared Function GetVerticalScrollBarWidthForDpi (dpi As Integer) As Integer

Parametry

dpi
Int32

Wartość DPI bieżącego urządzenia wyświetlającego.The DPI value for the current display device.

Zwraca

Int32

Domyślna wysokość (w pikselach) pionowego paska przewijania.The default height, in pixels, of the vertical scroll bar.

Dotyczy