SystemInformation.IsFlatMenuEnabled Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy natywne menu użytkownika mają płaski wygląd menu.Gets a value indicating whether native user menus have a flat menu appearance.

public:
 static property bool IsFlatMenuEnabled { bool get(); };
public static bool IsFlatMenuEnabled { get; }
member this.IsFlatMenuEnabled : bool
Public Shared ReadOnly Property IsFlatMenuEnabled As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Ta właściwość nie jest używana i zawsze zwraca wartość false .This property is not used and always returns false.

Dotyczy

Zobacz też