TextDataFormat Wyliczenie

Definicja

Określa formaty używane w metodach tekstowych Clipboard DataObject klasy i.Specifies the formats used with text-related methods of the Clipboard and DataObject classes.

public enum class TextDataFormat
public enum TextDataFormat
type TextDataFormat = 
Public Enum TextDataFormat
Dziedziczenie
TextDataFormat

Pola

CommaSeparatedValue 4

Określa format wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), który jest typowym formatem wymiany używanym przez arkusze kalkulacyjne.Specifies a comma-separated value (CSV) format, which is a common interchange format used by spreadsheets.

Html 3

Określa tekst składający się z danych HTML.Specifies text consisting of HTML data.

Rtf 2

Określa tekst składający się z danych tekstu sformatowanego (RTF).Specifies text consisting of rich text format (RTF) data.

Text 0

Określa standardowy format tekstu ANSI.Specifies the standard ANSI text format.

UnicodeText 1

Określa standardowy format tekstu Unicode systemu Windows.Specifies the standard Windows Unicode text format.

Uwagi

To Wyliczenie zawiera wartości podobne do pól tekstowych DataFormats typu.This enumeration contains values that are similar to the text-related fields of the DataFormats type.

To wyliczenie jest używane z następującymi metodami:This enumeration is used with the following methods:

Dotyczy

Zobacz też