ToolBarButton.Visible Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk paska narzędzi jest widoczny.Gets or sets a value indicating whether the toolbar button is visible.

public:
 property bool Visible { bool get(); void set(bool value); };
public bool Visible { get; set; }
member this.Visible : bool with get, set
Public Property Visible As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przycisk paska narzędzi jest widoczny; w przeciwnym razie false .true if the toolbar button is visible; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

Jeśli przycisk paska narzędzi nie jest widoczny, nie będzie wyświetlany na pasku narzędzi i w związku z tym nie może odbierać danych wejściowych użytkownika.If the toolbar button is not visible, it will not be displayed on the toolbar, and therefore cannot receive user input.

Dotyczy