ToolTip.CanExtend(Object) Metoda

Definicja

Zwraca true czy etykietka narzędzia może oferować Właściwość Extender do określonego składnika docelowego.Returns true if the ToolTip can offer an extender property to the specified target component.

public:
 virtual bool CanExtend(System::Object ^ target);
public bool CanExtend (object target);
abstract member CanExtend : obj -> bool
override this.CanExtend : obj -> bool
Public Function CanExtend (target As Object) As Boolean

Parametry

target
Object

Obiekt docelowy, do którego ma zostać dodana Właściwość rozszerzenia.The target object to add an extender property to.

Zwraca

Boolean

true Jeśli ToolTip Klasa może oferować jedną lub więcej właściwości rozszerzenia, w przeciwnym razie false .true if the ToolTip class can offer one or more extender properties; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

CanExtendMetoda jest jedyną składową System.ComponentModel.IExtenderProvider interfejsu.The CanExtend method is the only member of the System.ComponentModel.IExtenderProvider interface. Ta metoda zwraca wartość true , jeśli target parametr jest typu Control .This method returns true if the target parameter is of type Control.

Dotyczy

Zobacz też