ToolTip.RemoveAll Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie teksty etykietki narzędzia aktualnie skojarzone ze składnikiem ToolTip.Removes all ToolTip text currently associated with the ToolTip component.

public:
 void RemoveAll();
public void RemoveAll ();
member this.RemoveAll : unit -> unit
Public Sub RemoveAll ()

Uwagi

Za pomocą tej metody można usunąć wszystkie teksty etykietki narzędzia skojarzone ze ToolTip składnikiem dla wszystkich skojarzonych kontrolek.You can use this method to remove all ToolTip text that is associated with the ToolTip component for all associated controls. Aby zamiast tego wyłączyć wyświetlanie tekstu, użyj Active właściwości.To disable the display of text instead, use the Active property. Aby zmienić tekst dla pojedynczej powiązanej kontrolki, użyj SetToolTip metody.To change the text for a single associated control, use the SetToolTip method.

Dotyczy

Zobacz też