TrackBar.PaddingChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie Padding zmieniona.Occurs when the value of the Padding property changes.

public:
 event EventHandler ^ PaddingChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler PaddingChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.PaddingChanged : EventHandler 
Public Custom Event PaddingChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy