GroupBoxState Wyliczenie

Definicja

Określa wizualny stan pola grupy, który jest rysowany przy użyciu stylów wizualnych.Specifies the visual state of a group box that is drawn with visual styles.

public enum class GroupBoxState
public enum GroupBoxState
type GroupBoxState = 
Public Enum GroupBoxState
Dziedziczenie
GroupBoxState

Pola

Disabled 2

Pole grupy jest wyłączone.The group box is disabled.

Normal 1

Pole grupy ma wygląd domyślny.The group box has the default appearance.

Uwagi

GroupBoxStateWartości odpowiadają stanom VisualStyleElement obiektów uwidocznionych przez VisualStyleElement.Button.GroupBox klasę.The GroupBoxState values correspond to the states of the VisualStyleElement objects exposed by the VisualStyleElement.Button.GroupBox class. GroupBoxStateWartości są również używane jako argument w GroupBoxRenderer.DrawGroupBox metodzie.The GroupBoxState values are also used as an argument in the GroupBoxRenderer.DrawGroupBox method.

Dotyczy