ScrollBarState Wyliczenie

Definicja

Określa wizualny stan paska przewijania, który jest rysowany przy użyciu stylów wizualnych.Specifies the visual state of a scroll bar that is drawn with visual styles.

public enum class ScrollBarState
public enum ScrollBarState
type ScrollBarState = 
Public Enum ScrollBarState
Dziedziczenie
ScrollBarState

Pola

Disabled 4

Element paska przewijania jest wyłączony.The scroll bar element is disabled.

Hot 2

Element paska przewijania jest gorąca.The scroll bar element is hot.

Normal 1

Element paska przewijania jest normalny.The scroll bar element is normal.

Pressed 3

Zostanie naciśnięty element paska przewijania.The scroll bar element is pressed.

Uwagi

ScrollBarStateWartości odpowiadają stanom VisualStyleElement obiektów ujawnionych przez następujące klasy:The ScrollBarState values correspond to the states of the VisualStyleElement objects exposed by the following classes:

ScrollBarStateWartości są również używane jako argument w System.Windows.Forms.ScrollBarRenderer metodach klasy, które rysują ścieżkę paska przewijania, pole przewijania (znane także jako kciuk) i uchwyt pola przewijania.The ScrollBarState values are also used as an argument in the System.Windows.Forms.ScrollBarRenderer class methods that draw the scroll bar track, scroll box (also known as the thumb), and scroll box grip.

Dotyczy