SizingType Wyliczenie

Definicja

Określa sposób, w jaki elementy z tłem bitmapowym dostosowują się, aby wypełnić granice.Specifies how elements with a bitmap background will adjust to fill a bounds.

public enum class SizingType
public enum SizingType
type SizingType = 
Public Enum SizingType
Dziedziczenie
SizingType

Pola

FixedSize 0

Nie można zmienić rozmiaru elementu.The element cannot be resized.

Stretch 1

Obraz tła rozciąga się, aby wypełnić granice.The background image stretches to fill the bounds.

Tile 2

Obraz tła powtarza wzorzec, aby wypełnić granice.The background image repeats the pattern to fill the bounds.

Uwagi

SizingTypeWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.SizingType .The SizingType values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.SizingType.

Dotyczy