TabItemState Wyliczenie

Definicja

Określa stan wizualny elementu karty, który jest rysowany przy użyciu stylów wizualnych.Specifies the visual state of a tab item that is drawn with visual styles.

public enum class TabItemState
public enum TabItemState
type TabItemState = 
Public Enum TabItemState
Dziedziczenie
TabItemState

Pola

Disabled 4

Element karty jest wyłączony.The tab item is disabled.

Hot 2

Element karty jest gorąca.The tab item is hot.

Normal 1

Element karty jest normalny.The tab item is normal.

Selected 3

Wybrano element tabulacji.The tab item is selected.

Uwagi

TabItemStateWartości odpowiadają stanom VisualStyleElement obiektów ujawnionych przez następujące klasy:The TabItemState values correspond to the states of the VisualStyleElement objects exposed by the following classes:

TabItemStateWartości są również używane jako argument w TabRenderer.DrawTabItem metodzie.The TabItemState values are also used as an argument in the TabRenderer.DrawTabItem method.

Dotyczy