TextMetricsPitchAndFamilyValues Wyliczenie

Definicja

Określa informacje o szerokości, technologii i rodziny czcionki określonej przez styl wizualny dla określonego elementu.Specifies information about the pitch, technology, and family of the font specified by a visual style for a particular element.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class TextMetricsPitchAndFamilyValues
public enum TextMetricsPitchAndFamilyValues
[System.Flags]
public enum TextMetricsPitchAndFamilyValues
type TextMetricsPitchAndFamilyValues = 
[<System.Flags>]
type TextMetricsPitchAndFamilyValues = 
Public Enum TextMetricsPitchAndFamilyValues
Dziedziczenie
TextMetricsPitchAndFamilyValues
Atrybuty

Pola

Device 8

Czcionka jest czcionką urządzenia.The font is a device font.

FixedPitch 1

Jeśli ta wartość jest ustawiona, czcionka jest czcionką o zmiennej szerokości.If this value is set, the font is a variable pitch font. W przeciwnym razie czcionka jest czcionką o stałej szerokości.Otherwise, the font is a fixed-pitch font.

TrueType 4

Czcionka jest czcionką TrueType.The font is a TrueType font.

Vector 2

Czcionka jest czcionką wektorową.The font is a vector font.

Uwagi

TextMetricsPitchAndFamilyValuesWyliczenie określa możliwe wartości PitchAndFamily właściwości TextMetrics struktury.The TextMetricsPitchAndFamilyValues enumeration specifies the possible values of the PitchAndFamily property of the TextMetrics structure.

Dotyczy