VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse Klasa

Definicja

Udostępnia VisualStyleElement obiekty dla każdego stanu przycisku zwijania specjalnej grupy elementów na pasku Eksploratora.Provides VisualStyleElement objects for each state of the collapse button of a special group of items in the Explorer Bar. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ExplorerBar::SpecialGroupCollapse abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse
type VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse = class
Public Class VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Normal Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Normal property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementExplorerBarSpecialGroupCollapse1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementExplorerBarSpecialGroupCollapse1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementExplorerBarSpecialGroupCollapse1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse.Normal))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse.Normal);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse.Normal",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementExplorerBarSpecialGroupCollapse1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse.Normal)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse.Normal)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse.Normal", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

Każda właściwość VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse klasy pobiera VisualStyleElement dla innego stanu przycisku zwijania specjalnej grupy elementów na pasku Eksploratora, na przykład grupy zadań muzyka w Eksploratorze Windows.Each property of the VisualStyleElement.ExplorerBar.SpecialGroupCollapse class gets a VisualStyleElement for a different state of the collapse button of a special group of items in the Explorer Bar, such as the Music Tasks group in Windows Explorer.

Właściwości

Hot

Pobiera element stylu wizualnego reprezentujący przycisk gorącej zwijania specjalnej grupy elementów na pasku Eksploratora.Gets a visual style element that represents a hot collapse button of a special group of items in the Explorer Bar.

Normal

Pobiera element stylu wizualnego reprezentujący normalny przycisk zwijania specjalnej grupy elementów na pasku Eksploratora.Gets a visual style element that represents a normal collapse button of a special group of items in the Explorer Bar.

Pressed

Pobiera element stylu wizualnego reprezentujący naciśnięty przycisk zwijania specjalnej grupy elementów na pasku Eksploratora.Gets a visual style element that represents a pressed collapse button of a special group of items in the Explorer Bar.

Dotyczy

Zobacz też