VisualStyleElement.Header Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla każdej części kontrolki nagłówka.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for each part of the header control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Header abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Header
type VisualStyleElement.Header = class
Public Class VisualStyleElement.Header
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Header

Uwagi

VisualStyleElement.HeaderKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.Header class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla każdego stanu części kontrolki nagłówka określonej przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the header control part specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też