VisualStyleElement.Page Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części strony.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a page. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Page abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Page
type VisualStyleElement.Page = class
Public Class VisualStyleElement.Page
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Page

Uwagi

VisualStyleElement.PageKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.Page class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla części strony określonej przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for the part of the page specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też