VisualStyleElement.ProgressBar Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części kontrolki pasek postępu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the progress bar control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ProgressBar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ProgressBar
type VisualStyleElement.ProgressBar = class
Public Class VisualStyleElement.ProgressBar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ProgressBar

Uwagi

VisualStyleElement.ProgressBarKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.ProgressBar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla każdego stanu części paska postępu określonej przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the progress bar part specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też