VisualStyleElement.Rebar.Gripper Klasa

Definicja

Zapewnia VisualStyleElement dla paska uchwytu poziomej kontrolki paska pomocniczego.Provides a VisualStyleElement for the gripper bar of a horizontal rebar control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Rebar::Gripper abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Rebar.Gripper
type VisualStyleElement.Rebar.Gripper = class
Public Class VisualStyleElement.Rebar.Gripper
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Rebar.Gripper

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Normal Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Normal property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementRebarGripper1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementRebarGripper1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementRebarGripper1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.Rebar.Gripper.Normal))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.Rebar.Gripper.Normal);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Rebar.Gripper.Normal",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementRebarGripper1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.Rebar.Gripper.Normal)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.Rebar.Gripper.Normal)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Rebar.Gripper.Normal", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

NormalWłaściwość VisualStyleElement.Rebar.Gripper klasy zwraca VisualStyleElement , która reprezentuje pasek uchwytu dla paska pomocniczego w poziomie.The Normal property of the VisualStyleElement.Rebar.Gripper class returns a VisualStyleElement that represents the gripper bar for a horizontal rebar.

Właściwości

Normal

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pasek uchwytu dla paska pomocniczego w poziomie.Gets a visual style element that represents a gripper bar for a horizontal rebar.

Dotyczy

Zobacz też