VisualStyleElement.Rebar Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części formantu paska pomocniczego.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the rebar control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Rebar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Rebar
type VisualStyleElement.Rebar = class
Public Class VisualStyleElement.Rebar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Rebar

Uwagi

VisualStyleElement.RebarKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.Rebar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla każdego stanu części paska pomocniczego określonej przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the rebar part specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też