VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical Klasa

Definicja

Udostępnia VisualStyleElement obiekty dla każdego stanu pionowego pola przewijania (znanego również jako kciuk).Provides VisualStyleElement objects for each state of a vertical scroll box (also known as the thumb). Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ScrollBar::ThumbButtonVertical abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical
type VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical = class
Public Class VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Normal Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Normal property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementScrollBarThumbButtonVertical1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementScrollBarThumbButtonVertical1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementScrollBarThumbButtonVertical1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical.Normal))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical.Normal);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical.Normal",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementScrollBarThumbButtonVertical1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical.Normal)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical.Normal)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical.Normal", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

Każda właściwość VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical klasy zwraca VisualStyleElement dla innego stanu pionowego pola przewijania.Each property of the VisualStyleElement.ScrollBar.ThumbButtonVertical class returns a VisualStyleElement for a different state of a vertical scroll box.

Właściwości

Disabled

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pionowe pole przewijania w stanie Disabled.Gets a visual style element that represents a vertical scroll box in the disabled state.

Hot

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pionowe pole przewijania w stanie gorąca.Gets a visual style element that represents a vertical scroll box in the hot state.

Normal

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pionowe pole przewijania w normalnym stanie.Gets a visual style element that represents a vertical scroll box in the normal state.

Pressed

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pionowe pole przewijania w stanie naciśniętym.Gets a visual style element that represents a vertical scroll box in the pressed state.

Dotyczy

Zobacz też