VisualStyleElement.ScrollBar Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części kontrolki paska przewijania.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the scroll bar control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ScrollBar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ScrollBar
type VisualStyleElement.ScrollBar = class
Public Class VisualStyleElement.ScrollBar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ScrollBar

Uwagi

VisualStyleElement.ScrollBarKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.ScrollBar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla każdego stanu części paska przewijania określonego przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the scroll bar part specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też