VisualStyleElement.Status.Bar Klasa

Definicja

Umożliwia wyświetlenie VisualStyleElement tła paska stanu.Provides a VisualStyleElement for the background of the status bar. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Status::Bar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Status.Bar
type VisualStyleElement.Status.Bar = class
Public Class VisualStyleElement.Status.Bar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Status.Bar

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Normal Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Normal property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementStatusBar1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementStatusBar1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementStatusBar1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.Status.Bar.Normal))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.Status.Bar.Normal);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Status.Bar.Normal",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementStatusBar1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.Status.Bar.Normal)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.Status.Bar.Normal)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Status.Bar.Normal", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

NormalWłaściwość VisualStyleElement.Status.Bar klasy zwraca VisualStyleElement , która reprezentuje tło paska stanu.The Normal property of the VisualStyleElement.Status.Bar class returns a VisualStyleElement that represents the background of the status bar.

Właściwości

Normal

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje tło paska stanu.Gets a visual style element that represents the background of the status bar.

Dotyczy

Zobacz też