VisualStyleElement.Taskbar Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części paska zadań.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the taskbar. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Taskbar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Taskbar
type VisualStyleElement.Taskbar = class
Public Class VisualStyleElement.Taskbar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Taskbar

Uwagi

VisualStyleElement.TaskbarKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.Taskbar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera właściwość, która zwraca VisualStyleElement dla części paska zadań określonego przez nazwę klasy.Each of these classes provides a property that returns a VisualStyleElement for the part of the taskbar specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też