VisualStyleElement.ToolBar Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części paska narzędzi.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a toolbar. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ToolBar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ToolBar
type VisualStyleElement.ToolBar = class
Public Class VisualStyleElement.ToolBar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ToolBar

Uwagi

VisualStyleElement.ToolBarKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.ToolBar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera właściwość, która zwraca jeden lub więcej VisualStyleElement obiektów dla części paska narzędzi określonego przez nazwę klasy.Each of these classes provides a property that returns one or more VisualStyleElement objects for the part of the toolbar specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też