VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle Klasa

Definicja

Zapewnia VisualStyleElement dla obszaru tytułu etykietki narzędzia dymka.Provides a VisualStyleElement for the title area of a balloon ToolTip. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ToolTip::BalloonTitle abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle
type VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle = class
Public Class VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Normal Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Normal property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementToolTipBalloonTitle1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementToolTipBalloonTitle1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementToolTipBalloonTitle1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle.Normal))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle.Normal);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle.Normal",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementToolTipBalloonTitle1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle.Normal)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle.Normal)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle.Normal", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

NormalWłaściwość VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle klasy zwraca VisualStyleElement , która reprezentuje obszar tytułu etykietki narzędzia dymka.The Normal property of the VisualStyleElement.ToolTip.BalloonTitle class returns a VisualStyleElement that represents the title area of a balloon ToolTip.

Właściwości

Normal

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje obszar tytułu etykietki narzędzia dymka.Gets a visual style element that represents the title area of a balloon ToolTip.

Dotyczy

Zobacz też