VisualStyleElement.ToolTip Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części etykietki narzędzia.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a ToolTip. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ToolTip abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ToolTip
type VisualStyleElement.ToolTip = class
Public Class VisualStyleElement.ToolTip
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ToolTip

Uwagi

VisualStyleElement.ToolTipKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.ToolTip class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla części etykietki narzędzia określonej przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for the part of the ToolTip specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też