VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical.Pressed Właściwość

Definicja

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje suwak pionowy pasek toru w stanie naciśniętym.Gets a visual style element that represents the slider of a vertical track bar in the pressed state.

public:
 static property System::Windows::Forms::VisualStyles::VisualStyleElement ^ Pressed { System::Windows::Forms::VisualStyles::VisualStyleElement ^ get(); };
public static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement Pressed { get; }
member this.Pressed : System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement
Public Shared ReadOnly Property Pressed As VisualStyleElement

Wartość właściwości

VisualStyleElement

VisualStyleElement, Który reprezentuje suwak pionowego paska śledzenia w stanie naciśniętym.A VisualStyleElement that represents the slider of a vertical track bar in the pressed state.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Pressed Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Pressed property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementTrackBarThumbVertical3 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementTrackBarThumbVertical3 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementTrackBarThumbVertical3(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical.Pressed))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical.Pressed);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical.Pressed",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementTrackBarThumbVertical3(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical.Pressed)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical.Pressed)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.TrackBar.ThumbVertical.Pressed", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

Możesz użyć VisualStyleElement zwracanych przez właściwość, Pressed Aby utworzyć VisualStyleRenderer .You can use the VisualStyleElement returned by the Pressed property to create a VisualStyleRenderer.

Dotyczy