VisualStyleElement.TrackBar Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części kontrolki paska śledzenia.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the track bar control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::TrackBar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.TrackBar
type VisualStyleElement.TrackBar = class
Public Class VisualStyleElement.TrackBar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.TrackBar

Uwagi

VisualStyleElement.TrackBarKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.TrackBar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera właściwość, która zwraca jeden lub więcej VisualStyleElement obiektów dla części paska śledzenia określonego przez nazwę klasy.Each of these classes provides a property that returns one or more VisualStyleElement objects for the part of the track bar specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też