VisualStyleElement.TreeView Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części kontrolki widoku drzewa.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the tree view control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::TreeView abstract sealed
public static class VisualStyleElement.TreeView
type VisualStyleElement.TreeView = class
Public Class VisualStyleElement.TreeView
Dziedziczenie
VisualStyleElement.TreeView

Uwagi

VisualStyleElement.TreeViewKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.TreeView class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla części widoku drzewa określonego przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for the tree view part specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też