VisualStyleElement Klasa

Definicja

Identyfikuje element kontrolny lub interfejs użytkownika, który jest rysowany przy użyciu stylów wizualnych.Identifies a control or user interface (UI) element that is drawn with visual styles.

public ref class VisualStyleElement
public class VisualStyleElement
type VisualStyleElement = class
Public Class VisualStyleElement
Dziedziczenie
VisualStyleElement

Przykłady

Poniższy przykład kodu jest kompletną aplikacją, która udostępnia interfejs użytkownika do przeglądania i rysowania wszystkich VisualStyleElement obiektów uwidocznionych przez System.Windows.Forms.VisualStyles przestrzeń nazw.The following code example is a complete application that provides a UI for browsing and drawing all of the VisualStyleElement objects exposed by the System.Windows.Forms.VisualStyles namespace. Aby wyświetlić element, należy użyć ListView kontrolki po lewej stronie okna, aby przejść do węzła, który reprezentuje stan elementu, który ma zostać narysowany, a następnie kliknąć węzeł.To view an element, use the ListView control on the left side of the window to navigate to the node that represents the state of the element you want to draw, and then click the node. Ten przykład narysuje wybrany element tylko wtedy, gdy element jest zdefiniowany przez bieżący styl wizualizacji.This sample will draw the selected element only if the element is defined by the current visual style.

#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections::Generic;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::VisualStyles;

namespace VisualStyleElementViewer
{
  public ref class ElementViewer : public UserControl
  {
  private:
    VisualStyleElement^ element;
    VisualStyleRenderer^ renderer;
    Dictionary<String^, VisualStyleElement^>^ elementDictionary;
    Rectangle descriptionRect;
    Rectangle displayRect;
    Rectangle displayRectFull;
    System::Drawing::Size currentTrueSize;
    StringBuilder^ elementDescription;
    Label^ infoLabel;
    TreeView^ treeView;
    DomainUpDown^ domainUpDown;
    bool drawElement;

  public:
    ElementViewer():UserControl()
    {
      elementDictionary = 
        gcnew Dictionary<String^, VisualStyleElement^>();
      currentTrueSize = System::Drawing::Size();
      elementDescription = gcnew StringBuilder();
      infoLabel = gcnew Label();
      treeView = gcnew TreeView();
      domainUpDown = gcnew DomainUpDown();

      this->Location = Point(10, 10);
      this->Size = System::Drawing::Size(650, 500);
      this->Text = "VisualStyleElement Viewer";
      this->Font = SystemFonts::IconTitleFont;
      this->BackColor = Color::White;
      this->BorderStyle = System::Windows::Forms::BorderStyle::Fixed3D;
      this->AutoSize = true;
      this->Load += gcnew EventHandler(this, 
        &ElementViewer::ElementViewer_Load);
    }

  private:
    void ElementViewer_Load(Object^ sender, EventArgs^ e)
    {
      // Make sure the visual styles are enabled before
      // going any further.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      infoLabel->Location = Point(320, 10);
      infoLabel->Size = System::Drawing::Size(300, 60);
      infoLabel->Text = "Expand the element class nodes " +
        "in the tree view to access visual style elements. " +
        "Click an element name to draw the element below. To " +
        "change the size of a resizable element, use the " +
        "spin control.";

      domainUpDown->Location = Point(320, 80);
      domainUpDown->Size = System::Drawing::Size(70, 30);
      domainUpDown->ReadOnly = true;
      domainUpDown->Items->Add(elementSizes::Large);
      domainUpDown->Items->Add(elementSizes::Medium);
      domainUpDown->Items->Add(elementSizes::TrueSize);
      domainUpDown->SelectedIndex = 2;
      domainUpDown->SelectedItemChanged +=
        gcnew EventHandler(this, 
          &ElementViewer::DomainUpDown_SelectedItemChanged);
      domainUpDown->DownButton();

      descriptionRect = Rectangle(320, 120, 250, 50);
      displayRect = Rectangle(320, 160, 0, 0);
      displayRectFull = Rectangle(320, 160, 300, 200);

      // Initialize the element and renderer to known good values.
      element = VisualStyleElement::Button::PushButton::Normal;
      renderer = gcnew VisualStyleRenderer(element);

      SetupElementCollection();
      SetupTreeView();

      this->Controls->AddRange(gcnew array<Control^>{treeView,
        domainUpDown, infoLabel });
    }

    // Use reflection to build a Dictionary of all
    // VisualStyleElement objects exposed in the
    // System.Windows.Forms.VisualStyles namespace.
  private:
    void SetupElementCollection()
    {
      StringBuilder^ elementName = gcnew StringBuilder();
      VisualStyleElement^ currentElement;
      int plusSignIndex = 0;

      // Get array of first-level nested types within
      // VisualStyleElement; these are the element classes.
      array<Type^>^ elementClasses =
        VisualStyleElement::typeid->GetNestedTypes();

      for each (Type^ elementClass in elementClasses)
      {
        // Get an array of second-level nested types within
        // VisualStyleElement; these are the element parts.
        array<Type^>^ elementParts = elementClass->GetNestedTypes();

        // Get the index of the first '+' character in
        // the full element class name.
        plusSignIndex = elementClass->FullName->IndexOf('+');

        for each (Type^ elementPart in elementParts)
        {
          // Get an array of static property details
          // for the current type. Each of these types have
          // properties that return VisualStyleElement objects.
          array<PropertyInfo^>^ elementProperties =
            elementPart->GetProperties(BindingFlags::Static |
            BindingFlags::Public);

          // For each property, insert the unique full element
          // name and the element into the collection.
          for each(PropertyInfo^ elementProperty in
            elementProperties)
          {
            // Get the element.
            currentElement =
              (VisualStyleElement^)elementProperty->
              GetValue(nullptr, BindingFlags::Static, nullptr,
              nullptr, nullptr);

            // Append the full element name.
            elementName->Append(elementClass->FullName,
              plusSignIndex + 1,
              elementClass->FullName->Length -
              plusSignIndex - 1);
            elementName->Append("." +
              elementPart->Name + "." +
              elementProperty->Name);

            // Add the element and element name to
            // the Dictionary.
            elementDictionary->Add(elementName->ToString(),
              currentElement);

            // Clear the element name for the
            // next iteration.
            elementName->Remove(0, elementName->Length);
          }
        }
      }
    }

    // Initialize the tree view with the element names.
  private:
    void SetupTreeView()
    {
      treeView->Location = Point(10, 10);
      treeView->Size = System::Drawing::Size(300, 450);
      //  treeView->BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
      treeView->BackColor = Color::WhiteSmoke;
      treeView->SelectedNode = nullptr;
      treeView->AfterSelect +=
        gcnew TreeViewEventHandler(this, 
        &ElementViewer::TreeView_AfterSelect);

      treeView->BeginUpdate();

      // An index into the top-level tree nodes.
      int nodeIndex = 0;

      // An index into the first '.' character in an element name.
      int firstDotIndex = 0;

      // Initialize the element class name to compare
      // with the class name of the first element
      // in the Dictionary, and set this name to the first
      // top-level node.
      StringBuilder^ compareClassName =
        gcnew StringBuilder("Button");
      treeView->Nodes->Add(
        gcnew TreeNode(compareClassName->ToString()));

      // The current element class name.
      StringBuilder^ currentClassName = gcnew StringBuilder();

      // The text for each second-level node.
      StringBuilder^ nodeText = gcnew StringBuilder();

      for each(KeyValuePair<String^, VisualStyleElement^>^ entry 
        in elementDictionary)
      {
        // Isolate the class name of the current element.
        firstDotIndex = entry->Key->IndexOf('.');
        currentClassName->Append(entry->Key, 0, firstDotIndex);

        // Determine whether we need to increment to the next
        // element class.
        if (currentClassName->ToString() !=
          compareClassName->ToString())
        {
          // Increment the index to the next top-level node
          // in the tree view.
          nodeIndex++;

          // Get the new class name to compare with.
          compareClassName->Remove(0, compareClassName->Length);
          compareClassName->Append(entry->Key);
          compareClassName->Remove(firstDotIndex,
            compareClassName->Length - firstDotIndex);

          // Add a new top-level node to the tree view.
          treeView->Nodes->Add(
            gcnew TreeNode(compareClassName->ToString()));
        }

        // Get the text for the new second-level node.
        nodeText->Append(entry->Key, firstDotIndex + 1,
          entry->Key->Length - firstDotIndex - 1);

        // Create and insert the new second-level node.
        TreeNode^ newNode = gcnew TreeNode(nodeText->ToString());
        newNode->Name = entry->Key;
        treeView->Nodes[nodeIndex]->Nodes->Add(newNode);

        currentClassName->Remove(0, currentClassName->Length);
        nodeText->Remove(0, nodeText->Length);
      }
      treeView->EndUpdate();
    }

  protected:
    virtual void OnPaint(PaintEventArgs^ e) override
    {
      __super::OnPaint(e);

      // Do nothing further if visual styles are disabled.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        this->Text = "Visual styles are disabled.";
        TextRenderer::DrawText(e->Graphics, this->Text, this->Font,
          this->Location, this->ForeColor);
        return;
      }

      // Draw the element description.
      TextRenderer::DrawText(e->Graphics, elementDescription->ToString(),
        this->Font, descriptionRect, this->ForeColor,
        TextFormatFlags::WordBreak);

      // Draw the element, if an element is selected.
      if (drawElement)
      {
        renderer->DrawBackground(e->Graphics, this->displayRect);
      }
    }

    // Set the element to draw.
  private:
    void TreeView_AfterSelect(Object^ sender, TreeViewEventArgs^ e)
    {
      // Clear the element description.
      elementDescription->Remove(0, elementDescription->Length);

      // If the user clicked a first-level node, disable drawing.
      if (e->Node->Nodes->Count > 0)
      {
        drawElement = false;
        elementDescription->Append("No element is selected");
        domainUpDown->Enabled = false;
      }

      // The user clicked an element node.
      else
      {
        // Add the element name to the description.
        elementDescription->Append(e->Node->Text);

        // Get the element that corresponds to the selected
        // node's name.
        String^ key = e->Node->Name;
        element = elementDictionary[key];

        // Disable resizing if the element is not defined.
        if (!VisualStyleRenderer::IsElementDefined(element))
        {
          drawElement = false;
          elementDescription->Append(" is not defined.");
          domainUpDown->Enabled = false;
        }
        else
        {
          // Set the element to the renderer.
          drawElement = true;
          renderer->SetParameters(element);
          elementDescription->Append(" is defined.");

          // Get the system-defined size of the element.
          Graphics^ g = this->CreateGraphics();
          currentTrueSize = renderer->GetPartSize(g,
            ThemeSizeType::True);
          delete g;
          displayRect.Size = currentTrueSize;

          domainUpDown->Enabled = true;
          domainUpDown->SelectedIndex = 2;
        }
      }

      Invalidate();
    }

    // Resize the element display area.
  private:
    void DomainUpDown_SelectedItemChanged(Object^ sender,
      EventArgs^ e)
    {
      switch ((int)domainUpDown->SelectedItem)
      {
      case this->elementSizes::TrueSize:
        displayRect.Size = currentTrueSize;
        break;
      case this->elementSizes::Medium:
        displayRect.Size = 
          System::Drawing::Size(displayRectFull.Width / 2, 
            displayRectFull.Height / 2);
        break;
      case this->elementSizes::Large:
        displayRect.Size = displayRectFull.Size;
        break;
      }

      Invalidate();
    }

    // These values represent the options in the UpDown control.
  private:
    enum class elementSizes
    {
      TrueSize,
      Medium,
      Large
    };
  };
  public ref class ElementViewerForm : public Form
  {
  public:
    ElementViewerForm()
    {
      ElementViewer^ elementViewer = gcnew ElementViewer();
      this->Controls->Add(elementViewer);
      this->Text = elementViewer->Text;
      this->Size = System::Drawing::Size(700, 550);
    }
  };
}

using namespace VisualStyleElementViewer;

[STAThread]
int main()
{
  Application::EnableVisualStyles();
  Application::Run(gcnew ElementViewerForm());
}

using System;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.VisualStyles;

namespace VisualStyleElementViewer
{
  class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      ElementViewer ElementViewer1 = new ElementViewer();
      this.Controls.Add(ElementViewer1);
      this.Text = ElementViewer1.Text;
      this.Size = new Size(700, 550);
    }

    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }

  public class ElementViewer : UserControl
  {
    private VisualStyleElement element;
    private VisualStyleRenderer renderer;
    private Dictionary<string, VisualStyleElement> elementDictionary =
      new Dictionary<string, VisualStyleElement>();

    private Rectangle descriptionRect;
    private Rectangle displayRect;
    private Rectangle displayRectFull;
    private Size currentTrueSize = new Size();
    private StringBuilder elementDescription = new StringBuilder();
    private Label label1 = new Label();
    private TreeView treeView1 = new TreeView();
    private DomainUpDown domainUpDown1 = new DomainUpDown();
    private bool drawElement = false;

    public ElementViewer()
      : base()
    {
      this.Location = new Point(10, 10);
      this.Size = new Size(650, 500);
      this.Text = "VisualStyleElement Viewer";
      this.Font = SystemFonts.IconTitleFont;
      this.BackColor = Color.White;
      this.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
      this.AutoSize = true;
      this.Load += new EventHandler(ElementViewer_Load);
    }

    void ElementViewer_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Make sure the visual styles are enabled before 
      // going any further.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      label1.Location = new Point(320, 10);
      label1.Size = new Size(300, 60);
      label1.Text = "Expand the element class nodes " +
        "in the tree view to access visual style elements. " +
        "Click an element name to draw the element below. To " +
        "change the size of a resizable element, use the " +
        "spin control.";

      domainUpDown1.Location = new Point(320, 80);
      domainUpDown1.Size = new Size(70, 30);
      domainUpDown1.ReadOnly = true;
      domainUpDown1.Items.Add(elementSizes.Large);
      domainUpDown1.Items.Add(elementSizes.Medium);
      domainUpDown1.Items.Add(elementSizes.TrueSize);
      domainUpDown1.SelectedIndex = 2;
      domainUpDown1.SelectedItemChanged +=
        new EventHandler(domainUpDown1_SelectedItemChanged);
      domainUpDown1.DownButton();

      descriptionRect = new Rectangle(320, 120, 250, 50);
      displayRect = new Rectangle(320, 160, 0, 0);
      displayRectFull = new Rectangle(320, 160, 300, 200);

      // Initialize the element and renderer to known good values.
      element = VisualStyleElement.Button.PushButton.Normal;
      renderer = new VisualStyleRenderer(element);

      SetupElementCollection();
      SetupTreeView();

      this.Controls.AddRange(new Control[] { treeView1, 
        domainUpDown1, label1 });
    }

    // Use reflection to build a Dictionary of all 
    // VisualStyleElement objects exposed in the 
    // System.Windows.Forms.VisualStyles namespace.
    private void SetupElementCollection()
    {
      StringBuilder elementName = new StringBuilder();
      VisualStyleElement currentElement;
      int plusSignIndex = 0;

      // Get array of first-level nested types within 
      // VisualStyleElement; these are the element classes.
      Type[] elementClasses =
        typeof(VisualStyleElement).GetNestedTypes();

      foreach (Type elementClass in elementClasses)
      {
        // Get an array of second-level nested types within
        // VisualStyleElement; these are the element parts.
        Type[] elementParts = elementClass.GetNestedTypes();

        // Get the index of the first '+' character in 
        // the full element class name.
        plusSignIndex = elementClass.FullName.IndexOf('+');

        foreach (Type elementPart in elementParts)
        {
          // Get an array of static property details 
          // for the current type. Each of these types have 
          // properties that return VisualStyleElement objects.
          PropertyInfo[] elementProperties =
            elementPart.GetProperties(BindingFlags.Static |
            BindingFlags.Public);

          // For each property, insert the unique full element  
          // name and the element into the collection.
          foreach (PropertyInfo elementProperty in
            elementProperties)
          {
            // Get the element.
            currentElement =
              (VisualStyleElement)elementProperty.
              GetValue(null, BindingFlags.Static, null,
              null, null);

            // Append the full element name.
            elementName.Append(elementClass.FullName,
              plusSignIndex + 1,
              elementClass.FullName.Length -
              plusSignIndex - 1);
            elementName.Append("." +
              elementPart.Name.ToString() + "." +
              elementProperty.Name);

            // Add the element and element name to 
            // the Dictionary.
            elementDictionary.Add(elementName.ToString(),
              currentElement);

            // Clear the element name for the 
            // next iteration.
            elementName.Remove(0, elementName.Length);
          }
        }
      }
    }

    // Initialize the tree view with the element names.
    private void SetupTreeView()
    {
      treeView1.Location = new Point(10, 10);
      treeView1.Size = new Size(300, 450);
      treeView1.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
      treeView1.BackColor = Color.WhiteSmoke;
      treeView1.SelectedNode = null;
      treeView1.AfterSelect +=
        new TreeViewEventHandler(treeView1_AfterSelect);

      treeView1.BeginUpdate();

      // An index into the top-level tree nodes.
      int nodeIndex = 0;

      // An index into the first '.' character in an element name.
      int firstDotIndex = 0;

      // Initialize the element class name to compare 
      // with the class name of the first element 
      // in the Dictionary, and set this name to the first 
      // top-level node.
      StringBuilder compareClassName =
        new StringBuilder("Button");
      treeView1.Nodes.Add(
        new TreeNode(compareClassName.ToString()));

      // The current element class name.
      StringBuilder currentClassName = new StringBuilder();

      // The text for each second-level node.
      StringBuilder nodeText = new StringBuilder();

      foreach (KeyValuePair<string, VisualStyleElement> entry
        in elementDictionary)
      {
        // Isolate the class name of the current element.
        firstDotIndex = entry.Key.IndexOf('.');
        currentClassName.Append(entry.Key, 0, firstDotIndex);

        // Determine whether we need to increment to the next 
        // element class.
        if (currentClassName.ToString() !=
          compareClassName.ToString())
        {
          // Increment the index to the next top-level node 
          // in the tree view.
          nodeIndex++;

          // Get the new class name to compare with.
          compareClassName.Remove(0, compareClassName.Length);
          compareClassName.Append(entry.Key);
          compareClassName.Remove(firstDotIndex,
            compareClassName.Length - firstDotIndex);

          // Add a new top-level node to the tree view.
          treeView1.Nodes.Add(
            new TreeNode(compareClassName.ToString()));
        }

        // Get the text for the new second-level node.
        nodeText.Append(entry.Key, firstDotIndex + 1,
          entry.Key.Length - firstDotIndex - 1);

        // Create and insert the new second-level node.
        TreeNode newNode = new TreeNode(nodeText.ToString());
        newNode.Name = entry.Key;
        treeView1.Nodes[nodeIndex].Nodes.Add(newNode);

        currentClassName.Remove(0, currentClassName.Length);
        nodeText.Remove(0, nodeText.Length);
      }

      treeView1.EndUpdate();
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);

      // Do nothing further if visual styles are disabled.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        this.Text = "Visual styles are disabled.";
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, this.Text, this.Font,
          this.Location, this.ForeColor);
        return;
      }

      // Draw the element description.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, elementDescription.ToString(),
        this.Font, descriptionRect, this.ForeColor,
        TextFormatFlags.WordBreak);

      // Draw the element, if an element is selected.
      if (drawElement)
      {
        renderer.DrawBackground(e.Graphics, this.displayRect);
      }
    }

    // Set the element to draw.
    void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
    {
      // Clear the element description.
      elementDescription.Remove(0, elementDescription.Length);

      // If the user clicked a first-level node, disable drawing.
      if (e.Node.Nodes.Count > 0)
      {
        drawElement = false;
        elementDescription.Append("No element is selected");
        domainUpDown1.Enabled = false;
      }

      // The user clicked an element node.
      else
      {
        // Add the element name to the description.
        elementDescription.Append(e.Node.Text);

        // Get the element that corresponds to the selected 
        // node's name.
        String key = e.Node.Name;
        element = elementDictionary[key];

        // Disable resizing if the element is not defined.
        if (!VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element))
        {
          drawElement = false;
          elementDescription.Append(" is not defined.");
          domainUpDown1.Enabled = false;
        }
        else
        {
          // Set the element to the renderer.
          drawElement = true;
          renderer.SetParameters(element);
          elementDescription.Append(" is defined.");

          // Get the system-defined size of the element.
          Graphics g = this.CreateGraphics();
          currentTrueSize = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True);
          g.Dispose();
          displayRect.Size = currentTrueSize;

          domainUpDown1.Enabled = true;
          domainUpDown1.SelectedIndex = 2;
        }
      }

      Invalidate();
    }

    // Resize the element display area.
    void domainUpDown1_SelectedItemChanged(object sender,
      EventArgs e)
    {
      switch ((int)domainUpDown1.SelectedItem)
      {
        case (int)elementSizes.TrueSize:
          displayRect.Size = currentTrueSize;
          break;
        case (int)elementSizes.Medium:
          displayRect.Size =
            new Size(displayRectFull.Width / 2,
            displayRectFull.Height / 2);
          break;
        case (int)elementSizes.Large:
          displayRect.Size = displayRectFull.Size;
          break;
      }

      Invalidate();
    }

    // These values represent the options in the UpDown control.
    private enum elementSizes
    {
      TrueSize,
      Medium,
      Large
    };
  }
}
Imports System.Text
Imports System.Drawing
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Reflection
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles

Namespace VisualStyleElementViewer

  Class Form1
    Inherits Form

    Public Sub New()
      Dim ElementViewer1 As New ElementViewer()
      With Me
        .Controls.Add(ElementViewer1)
        .Text = ElementViewer1.Text
        .Size = New Size(700, 550)
      End With
    End Sub

    <STAThread()> Shared Sub Main()
      Application.EnableVisualStyles()
      Application.Run(New Form1())
    End Sub
  End Class

  Public Class ElementViewer
    Inherits UserControl

    Private element As VisualStyleElement
    Private renderer As VisualStyleRenderer
    Private elementDictionary As New Dictionary(Of String, _
      VisualStyleElement)
    Private descriptionRect As Rectangle
    Private displayRect As Rectangle
    Private displayRectFull As Rectangle
    Private currentTrueSize As New Size()
    Private elementDescription As New StringBuilder()
    Private label1 As New Label()
    Private WithEvents treeView1 As New TreeView()
    Private WithEvents domainUpDown1 As New DomainUpDown()
    Private drawElement As Boolean = False

    Public Sub New()
      With Me
        .Location = New Point(10, 10)
        .Size = New Size(650, 500)
        .Text = "VisualStyleElement Viewer"
        .Font = SystemFonts.IconTitleFont
        .BackColor = Color.White
        .BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D
        .AutoSize = True
      End With
    End Sub

    Private Sub ElementViewer_Load(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load

      ' Make sure the visual styles are enabled before 
      ' going any further.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Return
      End If

      With label1
        .Location = New Point(320, 10)
        .Size = New Size(300, 60)
        .Text = "Expand the element class nodes in the " + _
          "tree view to access visual style elements. " + _
          "Click an element name to draw the element " + _
          "below. To change the size of a resizable " + _
          "element, use the spin control."
      End With

      With domainUpDown1
        .Location = New Point(320, 80)
        .Size = New Size(70, 30)
        .ReadOnly = True
        .Items.Add(elementSizes.Large)
        .Items.Add(elementSizes.Medium)
        .Items.Add(elementSizes.TrueSize)
        .SelectedIndex = 2
        .DownButton()
      End With

      descriptionRect = New Rectangle(320, 120, 250, 50)
      displayRect = New Rectangle(320, 160, 0, 0)
      displayRectFull = New Rectangle(320, 160, 300, 200)

      ' Initialize the element and renderer to known good values.
      element = VisualStyleElement.Button.PushButton.Normal
      renderer = New VisualStyleRenderer(element)

      SetupElementCollection()
      SetupTreeView()

      Me.Controls.AddRange(New Control() {treeView1, _
        domainUpDown1, label1})
    End Sub

    ' Use reflection to build a Dictionary of all 
    ' VisualStyleElement objects exposed in the 
    ' System.Windows.Forms.VisualStyles namespace.
    Private Sub SetupElementCollection()
      Dim elementName As New StringBuilder()
      Dim currentElement As VisualStyleElement
      Dim tempObject As Object
      Dim plusSignIndex As Integer = 0

      ' Get array of first-level nested types within 
      ' VisualStyleElement; these are the element classes.
      Dim elementClasses As Type() = _
        GetType(VisualStyleElement).GetNestedTypes()

      Dim elementClass As Type
      For Each elementClass In elementClasses

        ' Get an array of second-level nested types within
        ' VisualStyleElement; these are the element parts.
        Dim elementParts As Type() = _
          elementClass.GetNestedTypes()

        ' Get the index of the first '+' character in 
        ' the full element class name.
        plusSignIndex = elementClass.FullName.IndexOf("+")

        Dim elementPart As Type
        For Each elementPart In elementParts

          ' Get an array of Shared property details 
          ' for the current type. Each of these types have 
          ' properties that return VisualStyleElement objects.
          Dim elementProperties As PropertyInfo() = _
            elementPart.GetProperties( _
            (BindingFlags.Static Or BindingFlags.Public))

          ' For each property, insert the unique full element  
          ' name and the element into the collection.
          Dim elementProperty As PropertyInfo
          For Each elementProperty In elementProperties

            ' Get the element.
            tempObject = elementProperty.GetValue( _
              Nothing, BindingFlags.Static, Nothing, _
              Nothing, Nothing)
            currentElement = CType(tempObject, _
              VisualStyleElement)

            ' Append the full element name.
            elementName.Append(elementClass.FullName, _
              plusSignIndex + 1, _
              elementClass.FullName.Length - _
              plusSignIndex - 1)
            elementName.Append(("." + _
              elementPart.Name.ToString() + _
              "." + elementProperty.Name))

            ' Add the element and element name to 
            ' the Dictionary.
            elementDictionary.Add(elementName.ToString(), _
              currentElement)

            ' Clear the element name for the next iteration.
            elementName.Remove(0, elementName.Length)
          Next elementProperty
        Next elementPart
      Next elementClass
    End Sub

    ' Initialize the tree view with the element names.
    Private Sub SetupTreeView()

      With treeView1
        .Location = New Point(10, 10)
        .Size = New Size(300, 450)
        .BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
        .BackColor = Color.WhiteSmoke
        .SelectedNode = Nothing
        .BeginUpdate()
      End With

      ' An index into the top-level tree nodes.
      Dim nodeIndex As Integer = 0

      ' An index into the first '.' character in an element name.
      Dim firstDotIndex As Integer = 0

      ' Initialize the element class name to compare 
      ' with the class name of the first element 
      ' in the Dictionary, and set this name to the first 
      ' top-level node.
      Dim compareClassName As New StringBuilder("Button")
      treeView1.Nodes.Add( _
        New TreeNode(compareClassName.ToString()))

      ' The current element class name.
      Dim currentClassName As New StringBuilder()

      ' The text for each second-level node.
      Dim nodeText As New StringBuilder()

      Dim entry As KeyValuePair(Of String, VisualStyleElement)
      For Each entry In elementDictionary

        ' Isolate the class name of the current element.
        firstDotIndex = entry.Key.IndexOf(".")
        currentClassName.Append(entry.Key, 0, firstDotIndex)

        ' Determine whether we need to increment to the next 
        ' element class.
        If currentClassName.ToString() <> _
          compareClassName.ToString() Then

          ' Increment the index to the next top-level node 
          ' in the tree view.
          nodeIndex += 1

          ' Update the class name to compare with.
          compareClassName.Remove(0, compareClassName.Length)
          compareClassName.Append(entry.Key)
          compareClassName.Remove(firstDotIndex, _
            compareClassName.Length - firstDotIndex)

          ' Add a new top-level node to the tree view.
          Dim node As New TreeNode(compareClassName.ToString())
          treeView1.Nodes.Add(node)
        End If

        ' Get the text for the new second-level node.
        nodeText.Append(entry.Key, firstDotIndex + 1, _
          entry.Key.Length - firstDotIndex - 1)

        ' Create and insert the new second-level node.
        Dim newNode As New TreeNode(nodeText.ToString())
        newNode.Name = entry.Key
        treeView1.Nodes(nodeIndex).Nodes.Add(newNode)

        currentClassName.Remove(0, currentClassName.Length)
        nodeText.Remove(0, nodeText.Length)
      Next entry

      treeView1.EndUpdate()
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)

      ' Do nothing further if visual styles are disabled.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Me.Text = "Visual styles are disabled."
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, Me.Text, Me.Font, _
          Me.Location, Me.ForeColor)
        Return
      End If

      ' Draw the element description.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, _
        elementDescription.ToString(), Me.Font, _
        descriptionRect, Me.ForeColor, _
        TextFormatFlags.WordBreak)

      ' Draw the element, if an element is selected.
      If drawElement Then
        renderer.DrawBackground(e.Graphics, Me.displayRect)
      End If
    End Sub

    ' Set the element to draw.
    Private Sub treeView1_AfterSelect(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As TreeViewEventArgs) Handles treeView1.AfterSelect

      ' Clear the element description.
      elementDescription.Remove(0, elementDescription.Length)

      ' If the user clicked a first-level node, disable drawing.
      If e.Node.Nodes.Count > 0 Then
        drawElement = False
        elementDescription.Append("No element is selected")
        domainUpDown1.Enabled = False

      ' The user clicked an element node.
      Else
        ' Add the element name to the description.
        elementDescription.Append(e.Node.Text)

        ' Get the element that corresponds to the selected 
        ' node's name.
        Dim key As String = e.Node.Name
        element = elementDictionary(key)

        ' Disable resizing if the element is not defined.
        If Not VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element) Then
          drawElement = False
          elementDescription.Append(" is not defined.")
          domainUpDown1.Enabled = False
        Else
          ' Set the element to the renderer.
          drawElement = True
          renderer.SetParameters(element)
          elementDescription.Append(" is defined.")

          ' Get the system-defined size of the element.
          Dim g As Graphics = Me.CreateGraphics()
          currentTrueSize = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True)
          g.Dispose()
          displayRect.Size = currentTrueSize

          domainUpDown1.Enabled = True
          domainUpDown1.SelectedIndex = 2
        End If
      End If
      Invalidate()
    End Sub

    ' Resize the element display area.
    Private Sub domainUpDown1_SelectedItemChanged(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As EventArgs) _
      Handles domainUpDown1.SelectedItemChanged

      Select Case CInt(domainUpDown1.SelectedItem)
        Case CInt(elementSizes.TrueSize)
          displayRect.Size = currentTrueSize
        Case CInt(elementSizes.Medium)
          displayRect.Size = _
            New Size(displayRectFull.Width / 2, _
            displayRectFull.Height / 2)
        Case CInt(elementSizes.Large)
          displayRect.Size = displayRectFull.Size
      End Select

      Invalidate()
    End Sub

    ' These values represent the options in the UpDown control.
    Private Enum elementSizes
      TrueSize
      Medium
      Large
    End Enum

  End Class
End Namespace

Uwagi

VisualStyleElementKlasa identyfikuje element formantu systemu Windows lub interfejs użytkownika, który jest zdefiniowany przez bieżący styl wizualny systemu operacyjnego.The VisualStyleElement class identifies a Windows control or user interface (UI) element that is defined by the current visual style of the operating system. Element stylu wizualizacji jest zdefiniowany w zakresie klasy, częścii stanu:A visual style element is defined in terms of class, part, and state:

 • Klasa identyfikuje grupę powiązanych elementów stylu wizualizacji, które są zwykle rysowane razem.The class identifies a group of related visual style elements that are typically drawn together. Klasa jest określana przez ClassName Właściwość.The class is specified by the ClassName property.

 • Część definiuje dyskretną składową klasy.The part defines a discrete member of a class. Część jest określona przez Part Właściwość.The part is specified by the Part property.

 • Stan opisuje bieżący stan wizualny elementu zdefiniowanego przez klasę i część.The state describes the current visual state of the element defined by the class and part. Stan jest określony przez State Właściwość.The state is specified by the State property.

System.Windows.Forms.VisualStylesPrzestrzeń nazw uwidacznia setki VisualStyleElement obiektów, które reprezentują kontrolki i elementy interfejsu użytkownika, które można zdefiniować za pomocą stylu wizualnego.The System.Windows.Forms.VisualStyles namespace exposes hundreds of VisualStyleElement objects that represent the controls and user interface elements that can be defined by a visual style. Te obiekty są ujawniane jako static Właściwości zagnieżdżonych klas VisualStyleElement .These objects are exposed as static properties of nested classes of VisualStyleElement. Dla każdej właściwości kwalifikowana nazwa klasy będącej właścicielem reprezentuje klasę i część rysowanego elementu, a nazwa właściwości reprezentuje stan elementu.For each property, the qualified name of the owning class represents the class and the part of the drawn element, and the property name represents the state of the element. Na przykład VisualStyleElement.Button.PushButton.Pressed Właściwość zwraca wartość VisualStyleElement , która może być używana do rysowania przycisku w stanie naciśniętym przy użyciu stylów wizualnych.For example, the VisualStyleElement.Button.PushButton.Pressed property returns a VisualStyleElement that can be used to draw a button in the pressed state with visual styles. PressedNazwa właściwości odpowiada danemu stanowi, PushButton odpowiada części i Button identyfikuje klasę elementu stylu wizualnego.The Pressed property name corresponds to the state, PushButton corresponds to the part, and Button identifies the class of the visual style element.

Aby narysować element stylu wizualizacji, Utwórz VisualStyleRenderer , ustaw go w celu VisualStyleElement narysowania, a następnie Wywołaj DrawBackground metodę.To draw a visual style element, create a VisualStyleRenderer, set it to the VisualStyleElement you wish to draw, and then call the DrawBackground method. Aby określić, czy bieżący styl wizualizacji zawiera definicję określonego elementu, wywołaj IsElementDefined metodę z elementem jako argumentem.To determine whether the current visual style provides a definition for a particular element, call the IsElementDefined method with the element as the argument.

VisualStyleElementi VisualStyleRenderer zawiń funkcje interfejsu API style wizualizacji z części powłoki systemu Windows zestawu SDK platformy systemu Windows.VisualStyleElement and VisualStyleRenderer wrap the functionality of the visual styles API from the Windows Shell portion of the Windows Platform SDK. Aby uzyskać więcej informacji na temat stylów wizualizacji, zobacz Style wizualne.For more information on visual styles, see Visual Styles.

Właściwości

ClassName

Pobiera nazwę klasy elementu stylu wizualnego, który VisualStyleElement reprezentuje.Gets the class name of the visual style element that this VisualStyleElement represents.

Part

Pobiera wartość wskazującą część elementu stylu wizualizacji, który VisualStyleElement reprezentuje.Gets a value indicating the part of the visual style element that this VisualStyleElement represents.

State

Pobiera wartość wskazującą stan elementu stylu wizualizacji, który VisualStyleElement reprezentuje.Gets a value indicating the state of the visual style element that this VisualStyleElement represents.

Metody

CreateElement(String, Int32, Int32)

Tworzy nowy element stylu wizualizacji z określonej klasy, części i wartości stanu.Creates a new visual style element from the specified class, part, and state values.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też