VisualStyleRenderer.GetEnumValue(EnumProperty) Metoda

Definicja

Zwraca wartość określonej właściwości typu wyliczeniowego dla bieżącego elementu stylu wizualnego.Returns the value of the specified enumerated type property for the current visual style element.

public:
 int GetEnumValue(System::Windows::Forms::VisualStyles::EnumProperty prop);
public int GetEnumValue (System.Windows.Forms.VisualStyles.EnumProperty prop);
member this.GetEnumValue : System.Windows.Forms.VisualStyles.EnumProperty -> int
Public Function GetEnumValue (prop As EnumProperty) As Integer

Parametry

prop
EnumProperty

Jedna z EnumProperty wartości, która określa wartość właściwości, która ma zostać pobrana dla bieżącego elementu stylu wizualnego.One of the EnumProperty values that specifies which property value to retrieve for the current visual style element.

Zwraca

Int32

Wartość całkowita właściwości określona przez prop parametr dla bieżącego elementu stylu wizualnego.The integer value of the property specified by the prop parameter for the current visual style element.

Wyjątki

prop nie jest jedną z EnumProperty wartości.prop is not one of the EnumProperty values.

Uwagi

Style wizualne używają zestawu typów wyliczeniowych do opisywania niektórych właściwości elementów zdefiniowanych przez styl.Visual styles use a set of enumerated types to describe some properties of the elements defined by a style. Te typy wyliczeniowe są hermetyzowane przez EnumProperty wartości.These enumerated types are encapsulated by the EnumProperty values.

Dotyczy