FrameworkContentElement.GetUIParentCore Metoda

Definicja

Zwraca alternatywny logiczny element nadrzędny dla tego elementu, jeśli nie istnieje obiekt nadrzędny.Returns an alternative logical parent for this element if there is no visual parent. W takim przypadku FrameworkContentElement elementu nadrzędnego jest zawsze taka sama jak wartość właściwości Parent.In this case, a FrameworkContentElement parent is always the same value as the Parent property.

protected public:
 override System::Windows::DependencyObject ^ GetUIParentCore();
protected internal override System.Windows.DependencyObject GetUIParentCore ();
override this.GetUIParentCore : unit -> System.Windows.DependencyObject
Protected Friend Overrides Function GetUIParentCore () As DependencyObject

Zwraca

Zwraca coś innego niż null za każdym razem, gdy implementacja tej metody na poziomie platformy WPF jest niewizualna.Returns something other than null whenever a WPF framework-level implementation of this method has a non-visual parent connection.

Uwagi

Domyślna implementacja zwraca oczekiwany pojedynczy element nadrzędny Visual.The default implementation returns the expected single visual parent. Implementacje niestandardowe mogą zwracać alternatywne relacje nadrzędne.Custom implementations might return alternate parent relationships.

Dotyczy