FrameworkContentElement.MoveFocus(TraversalRequest) Metoda

Definicja

Przenosi fokus klawiatury z tego elementu do innego elementu.Moves the keyboard focus from this element to another element.

public:
 override bool MoveFocus(System::Windows::Input::TraversalRequest ^ request);
public override sealed bool MoveFocus (System.Windows.Input.TraversalRequest request);
override this.MoveFocus : System.Windows.Input.TraversalRequest -> bool
Public Overrides NotOverridable Function MoveFocus (request As TraversalRequest) As Boolean

Parametry

request
TraversalRequest

Kierunek, który fokus ma zostać przeniesiony jako wartość wyliczenia.The direction that focus is to be moved, as a value of the enumeration.

Zwraca

Zwraca true, jeśli fokus został pomyślnie przeniesiony; false, jeśli element docelowy w kierunku określonym przez nie istnieje.Returns true if focus is moved successfully; false if the target element in direction as specified does not exist.

Dotyczy

Zobacz też