FrameworkContentElement.OnStyleChanged(Style, Style) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy styl używany przez ten element zostanie zmieniony.Invoked when the style that is in use on this element changes.

protected public:
 virtual void OnStyleChanged(System::Windows::Style ^ oldStyle, System::Windows::Style ^ newStyle);
protected internal virtual void OnStyleChanged (System.Windows.Style oldStyle, System.Windows.Style newStyle);
abstract member OnStyleChanged : System.Windows.Style * System.Windows.Style -> unit
override this.OnStyleChanged : System.Windows.Style * System.Windows.Style -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnStyleChanged (oldStyle As Style, newStyle As Style)

Parametry

oldStyle
Style

Stary styl.The old style.

newStyle
Style

Nowy styl.The new style.

Uwagi

Ta metoda ma implementację domyślną, która ustawia wewnętrzną flagę zwracającą warunek zmiany stylu.This method has a default implementation that sets an internal flag noting the style changed condition.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zawsze Wywołaj implementację podstawową, w przeciwnym razie nie można zastosować stylów.Always call the base implementation, otherwise styles cannot be applied. Scenariusze przesłaniania tej metody mogą obejmować, jeśli Klasa pochodna ma wyspecjalizowany selektor stylów lub buforuje wartości stylu.Scenarios for overriding this method might include if your derived class has a specialized style selector, or caches style values. Zmiany motywu będą potencjalnie wywoływały tę metodę.Theme changes will potentially invoke this method.

Dotyczy

Zobacz też